ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา
นักวิจัย : สุทิศา นามเหลา
คำค้น : โครงงาน , การประเมินผลทางการศึกษา , การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740305474 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10707
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานและการประเมินโครงงาน และนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกรอบของกระบวนการประเมินและกรอบการศึกษาภาคสนาม และการศึกษาภาคสนามโดยศึกษาครู 3 คนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ครูสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยการสังเกตการสอน สัมภาษณ์ ดูผลงานการทำโครงงานและการประเมินผล จากนั้นผู้วิจัยสร้างและนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาโครงงานโดยเฉพาะและจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาที่สอนโดยครูผู้จะต้องวิเคราะห์หลักสูตรที่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินของครูที่สอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานยังเน้นการประเมินช่วงสิ้นสุดโครงงานโดยการประเมินผลงาน และปัญหาของการประเมินคือ ครูไม่มีเวลาในการเตรียมการประเมิน ครูยังไม่เข้าใจ ยังไม่มีความรู้เรื่องการประเมิน ภาระงานของครูมีมากทำให้ไม่ได้มีการประเมินตลอดเวลา ครูไม่ได้สร้างเครื่องมือในการประเมิน ครูขาดการวางแผนการประเมิน ขาดการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินนักเรียน ครูต้องการให้การประเมินเป็นการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากกหลายและประเมินตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงงานจนสิ้นสุดโครงงาน กระบวนการที่นำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดำเนินโครงงาน ขณะดำเนินโครงงานและหลังดำเนินโครงงาน เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีแนวทางในการประเมินนักเรียนในทุก ๆ ด้านเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

บรรณานุกรม :
สุทิศา นามเหลา . (2544). การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทิศา นามเหลา . 2544. "การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทิศา นามเหลา . "การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุทิศา นามเหลา . การนำเสนอกระบวนการประเมินโครงงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.