ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : ชนาภา สุริโย
คำค้น : ความคาดหวัง (จิตวิทยา) , บทบาทตามเพศ , สตรี , บทบาทสตรี , นักบริหารสตรี , บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741734018 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บทบาทและการแสดงบทบาท ตามความคาดหวังของสังคมและองค์การของผู้บริหารสตรี รวมตลอดจนการศึกษาความขัดแย้งภายในบทบาทที่เกิดขึ้น และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรี ในบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนำกระบวนทัศน์ของการแสวงหาความรู้แบบธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) มาใช้ ในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินโดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการวิจัยภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสตรีในบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสตรีใน บมจ. ทศท มีการรับรู้บทบาทคาดหวังของสังคมและขององค์การในระดับมาก สามารถแสดงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมได้ในระดับมาก ในขณะที่แสดงบทบาทขององค์การได้ในระดับปานกลาง สำหรับความขัดแย้งภายในบทบาท พบว่า ผู้บริหารสตรีมีความขัดแย้งมากที่สุดในบทบาทมารดา รองลงมา คือ บทบาทผู้บริหาร บทบาทบุตร และบทบาทภรรยา ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงบทบาทของ ผู้บริหารสตรี ได้แก่ มาตรฐานความคาดหวังที่สูงในการแสดงบทบาท ความต้องการเวลาส่วนตัวและเวลาพักผ่อน ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย และการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ สำหรับการแก้ไขความขัดแย้งทางบทบาท พบว่า ผู้บริหารสตรีพยายามจัดตัวเองให้ลงตัวกับทุกบทบาทที่ดำเนินอยู่ โดยคาดหวังว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการแสดงบทบาทคาดหวังของสังคม บางบทบาท สำหรับบทบาทคาดหวังขององค์การ การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางบทบาทมักจะลงท้ายด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

บรรณานุกรม :
ชนาภา สุริโย . (2545). การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนาภา สุริโย . 2545. "การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนาภา สุริโย . "การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชนาภา สุริโย . การแสดงบทบาทคาดหวังของผู้บริหารสตรีในองค์การ : ศึกษากรณีบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.