ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม
นักวิจัย : สายชล บูรณกิจ
คำค้น : อินเตอร์เน็ต -- แง่สังคม , เว็บไซต์ -- ไทย , เวิลด์ไวด์เว็บ , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ กันภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743317937 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของเว็บไซต์ไทยในกระบวนการประสานสังคมครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นในเว็บไซต์ การสัมภาษณ์เจาะลึก และการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะของเว็บไซต์ไทย กระบวนการ สื่อสารของเว็บไซต์ไทยและตรวจสอบว่าเว็บไซต์ไทยได้มีบทบาทหน้าที่ในการประสานสังคมระหว่างชุมชนไทยในต่างประเทศกับสังคมในประเทศไทย ตามแนวทฤษฎีพันธกิจนิยมหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ไทยมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นชุดข้อมูลเดิมที่ได้ที่การเผยแพร่ทางสื่อปกติอยู่แล้ว นโยบายการคัดเลือกและกำหนดวาระเนื้อหามีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร มีการใช้ระบบหลายสื่อเข้ามาช่วยสร้างจุดดึงดูดให้น่าสนใจทั้งรูปแบบและ สไตล์ ด้วยการจัดวางรูปแบบ (lay-out) การเสนอภาพเด่น การใช้ภาษาสำนวนไทยแสดงลักษณะความเป็นท้องถิ่น (localization) โดยที่สื่อแต่ละประเภทยังคงรักษาสภาพการสร้างสรรค์ในรูปแบบเดิมไว้ เว็บไซต์ไทยมีบทบาทในการเชื่อมโยงประสานสังคม (social integration and correlation) จริงด้วยการเสนอข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการติดต่อสื่อสารสองทางแบบต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้บริการกับ Web master ทั้งยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขยายฐานของสังคม (social expansion) ด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ทำให้ฐานข้อมูลสมาชิกเพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูล (link) แพร่กระจายออกไป ส่งผลด้านการตลาดให้เปิดกว้างกลายเป็นตลาดโลกาภิวัฒน์ นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรม (cultural transmission) โดยเสนอเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่มีสอดคล้องกับตัวชี้วัด (indicators) ซึ่งได้แก่กรอบทิศทางรณรงค์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

บรรณานุกรม :
สายชล บูรณกิจ . (2541). บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายชล บูรณกิจ . 2541. "บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายชล บูรณกิจ . "บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สายชล บูรณกิจ . บทบาทของเว็บไซด์ไทยในกระบวนการประสานสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.