ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน
นักวิจัย : วัชรพงศ์ เพชรศิริ
คำค้น : สัมปทาน , การขนส่งมวลชน , คมนาคม , สัญญาก่อสร้าง , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร , วิศณุ ทรัพย์สมพล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741456 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการก่อสร้างในการทำสัญญาสัมปทานของโครงการแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน ในโครงการระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทย การศึกษาทำโดยการรวบรวมข้อมูลประเด็นในการทำสัญญาสัมปทานจากเอกสารต่างๆ และจากโครงการในระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทย 4 โครงการ คือ โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 โครงการทางด่วนสายบางปะอิน ปากเกร็ด โครงการทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (โครงการรถไฟฟ้า BTS) โดยสำรวจและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนในเรื่องผลกระทบของแต่ละประเด็นที่มีต่อการบริหารการก่อสร้าง ระดับความสำคัญของแต่ละประเด็นที่มีต่อการบริหารการก่อสร้าง และแนวทางในการกำหนดรายละเอียดในการทำสัญญาสัมปทานของโครงการแบบสร้าง บริหารงาน และโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการวิจัยได้อาศัยแผนภูมิเหตุและผล (Cause Effect Diagram) นำมาสรุปประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการก่อสร้างในด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพของการก่อสร้างโครงการ จากการวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการก่อสร้างได้ 27 ประเด็นโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพของโครงการ ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และด้านอื่นๆ ซึ่งพบว่าประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการก่อสร้างนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เนื่องจากเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยจากผลกระทบที่มีต่อการบริหารการก่อสร้าง สามารถนำมาสรุปเป็นแนวทางในการทำสัญญาของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการนำการบริหารการก่อสร้างเข้ามาร่วมพิจารณาได้ โดยประกอบด้วยแนวทางหลักๆ ดังนี้ การกำหนดระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐบาลในขั้นตอนที่สำคัญ การกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ในการทำงานหรือปรับปรุงแก้ไขงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดแนวทางในการป้องกัน และดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งในรายละเอียดย่อยๆ ของแต่ละประเด็นสามารถนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดสัญญาของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
วัชรพงศ์ เพชรศิริ . (2546). ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรพงศ์ เพชรศิริ . 2546. "ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรพงศ์ เพชรศิริ . "ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วัชรพงศ์ เพชรศิริ . ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.