ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน
นักวิจัย : วิชัย ทศมาศวรกุล
คำค้น : ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ , การเข้ารหัสลับข้อมูล , เอ็กซ์เอ็มแอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743469583 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10272
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ในปัจจุบันยังมีการใช้งานเอกสารกระดาษอยู่แทนการใช้งานคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถแทนที่การทำงานของกระดาษได้ในบ้างด้าน เช่น เอกสารที่ต้องมีการลงนามที่แตกต่างกัน เช่น ลงนามร่วมกัน ลงนามตามลำดับขั้น เป็นต้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาและออกแบบโครงสร้างเอกสารที่สามารถรองรับ การลงนามร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน ตลอดจนการตรวจสอบการแก้ไขของเอกสาร โดยเริ่มจากทำการศึกษาถึงความต้องการของเอกสารที่ต้องมีการลงนามในแบบต่าง ๆ นำมาออกแบบโครงสร้างเอกสาร โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้โครงสร้างเอกสารเอกซ์เอ็มแอล (XML) เป็นหลักในการออกแบบ รวมทั้งการทดลองสร้างระบบต้นแบบเพื่อทดสอบโครงสร้างเอกสารที่ออกแบบว่าสามารถนำไปใช้งานจริงได้ดีเพียงใด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มเติมแก้ไขต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้งานได้กับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว จากผลการวิจัยโครงสร้างเอกสารที่ออกแบบสามารถตอบสนองความต้องการหลัก ๆ ในส่วนของการลงนามร่วมกัน การกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขของเอกสาร และการตรวจสอบประวัติการแก้ไขเอกสาร แต่ยังมีส่วนต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องของการเข้ารหัสข้อมูลในเอกสาร และการป้องกันการแก้ไขตัวโครงสร้างเอกสารเอกซ์เอ็มแอล ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนคุณสมบัติของเอกสารในด้านผู้มีสิทธิ์ใช้และแก้ไขเอกสาร

บรรณานุกรม :
วิชัย ทศมาศวรกุล . (2543). การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย ทศมาศวรกุล . 2543. "การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัย ทศมาศวรกุล . "การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วิชัย ทศมาศวรกุล . การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.