ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ.
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร
คำค้น : การออกแบบระบบ , การออกแบบฐานข้อมูล , การป้องกันภัยทางอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัณฑนา ปราการสมุทร , สมหมาย ปราการสมุทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741305567 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย.ปตอ. ซึ่งระบบเดิมใช้การทำงานด้วยมือ ผู้ทำวิทยานิพนธ์ได้วิเคราะห์และพัฒนาโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ การออกแบบได้แบ่งระบบออกเป็น 4 ระบบ คือ ระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ระบบข้อมูลอากาศยาน และระบบข้อมูลชนิดอาวุธ ซึ่งทั้ง 4 ระบบได้ออกแบบให้ทำงานประสานสอดคล้องกันภายใต้ระบบวินโดวส์ซึ่งจะมีลักษณะง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์นี้ แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนโปรแกรม ซึ่งพัฒนาโดยใช้ไมโครซอฟท์ วิชวล เบสิค (Microsoft Visual Basic) และส่วนฐานข้อมูลโดยใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลไมโครซอฟท์ เอ็กเซสส์ (Microsoft Access) โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟอร์ม 59 ฟอร์ม แบ่งเป็น ระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศ จำนวน 22 ฟอร์ม ระบบป้องกันภัยทางอากาศ จำนวน 13 ฟอร์ม ระบบฐานข้อมูลอากาศยาน จำนวน 12 ฟอร์ม และระบบฐานข้อมูลชนิดอาวุธ จำนวน 12 ฟอร์ม ซึ่งฟอร์มทั้งหมดทำให้การพัฒนาระบบการแจ้งเตือน และป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย.ปตอ. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และมีความผิดพลาดน้อยลง

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร . (2543). การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร . 2543. "การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร . "การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ศักดิ์ชัย พงคพนาไกร . การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศสำหรับ ร้อย ปตอ.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.