ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
นักวิจัย : ณิชกานต์ บุญเกิด
คำค้น : การวิเคราะห์เนื้อหา , การปฏิรูปการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมรวิชช์ นาครทรรพ , นงลักษณ์ วิรัชชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743322434 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและสังเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาที่มีการรวบรวมประเด็นด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญในขั้นแรก ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและจัดทำคู่มือการลงรหัส ขั้นตอนที่สอง เป็นการทดลองใช้และปรับปรุงคู่มือการลงรหัสกับจดหมายจำนวน 300 ฉบับ ขั้นตอนที่สาม เป็นการอ่านวิเคราะห์และให้รหัสเนื้อหาในจดหมายจากประชาชน 2,000 ฉบับ ที่เขียนมาร่วมในโครงการการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยาย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้คือ ในจำนวนประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 5 ประเด็น ประชาชนส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นเพียง 2 ประเด็น คือ ด้านการจัดการศึกษา (C) และด้านการบริหารการศึกษา (E) ส่วนอีก 3 ประเด็นคือ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน (B) ด้านการเสริมสร้างความสามารถแข่งขันของประเทศ (D) และด้านกลไกการกระจายโอกาสรูปแบบต่างๆ (F) มีประชาชนจำนวนน้อยเสนอความคิดเห็น ผลจากการวิเคราะห์สถิติบรรยายและการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในด้านการจัดการศึกษาการบริหารการศึกษา และกลไกการกระจายโอกาสรูปแบบต่างๆ 10 องค์ประกอบดังนี้ 1). การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 12 ปีที่มีการขยายสู่ชนบท และปรับให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในชนบท 2). การสอบคัดเลือกที่ยกเลิกใช้ระบบโควต้า และใช้การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมประกอบมาตรฐานอื่นๆ แทน 3). การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตนย์ และสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 4). การให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันแก่ประชาชน 5). การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ 6). การฝึกหัดครูที่ตรงกับความต้องการของสังคม 7). การประกันคุณภาพด้านนักศึกษาและบัณฑิต 8). การพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารในด้านคววามเป็นประชาธิปไตย การวางแผนและการจัดการอย่างมีระบบ 9). การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และ 10). การขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียน

บรรณานุกรม :
ณิชกานต์ บุญเกิด . (2541). การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิชกานต์ บุญเกิด . 2541. "การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิชกานต์ บุญเกิด . "การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ณิชกานต์ บุญเกิด . การวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสำคัญ ในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.