ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : วิศาล สุทธิพัฒนางกูร
คำค้น : วัณโรค -- การรักษาด้วยยา , พิษวิทยา , ตับ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาริณีย์ กฤติยานันต์ , รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740316778 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ unmatched case - control มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพิษต่อตับในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ใช้ยาต้านวัณโรค 3 ชนิด คือ isoniazid, rifampicin และ/ หรือ pyrazinamide โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง จากแฟ้มประวัติผู้ป่วย ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2541-2543 มีผู้ป่วย 664 ราย จากผู้ป่วยในวัณโรค 1,062 ราย ที่เข้าเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย พบเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค 61 ราย (ร้อยละ 9.2) เป็นเพศชาย 42 ราย (ร้อยละ 68.9) เพศหญิง 19 ราย (ร้อยละ 31.1) อายุเฉลี่ยของผู้ที่เกิดพิษต่อตับ 48.3+-20.7 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยในการเริ่มเกิดพิษต่อตับ 20.92+-18.51 วัน และค่าการทำงานของตับกลับเป็นปกติหลังหยุดยาภายใน 18.7+-14.1 วัน พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับ 6 ปัจจัย ได้แก่ ผู้ป่วยมีอายุ >= 35 ปี [odds ratio (OR) = 2.5, 95% confidence interval (CI) = 1.33-4.85] มีระดับ albumin < 3.5 กรัมต่อลิตร (OR = 3.1, 95% CI = 1.01-9.22) มีโรคเรื้อรังตั้ง >= 2 โรค (OR = 2.4, 95% CI = 1.09-5.48) ได้ยาที่มีรายงานว่าเกิดพิษต่อตับร่วมด้วย >= 1 ขนาน (OR = 2.2, 95% CI = 1.16-4.03) ได้รับ rifampicin เกินขนาดปกติ (OR = 2.0, 95% CI = 1.04-3.95) และได้รับ pyrazinamide เกินขนาดปกติ (OR = 4.0, 95% CI = 1.04-15.71)

บรรณานุกรม :
วิศาล สุทธิพัฒนางกูร . (2544). การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศาล สุทธิพัฒนางกูร . 2544. "การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศาล สุทธิพัฒนางกูร . "การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วิศาล สุทธิพัฒนางกูร . การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.