ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546
นักวิจัย : โชษิตา คุ้มตลอด
คำค้น : โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม , โสเภณี -- ไทย -- เพชรบูรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร , นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741746725 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัยคือปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 3 กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศจังหวัดเพชรบูรณ์ปี พ.ศ.2546 ที่มีรายชื่อจากการสำรวจของงานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนมกราคม 2546 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์หญิงบริการทางเพศ จำนวน 453 คน ระหว่าง ธันวาคม 2546 กุมภาพันธ์ 2547 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงบริการทางเพศจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 82.6 อยู่ในระดับดี ปัจจัยนำที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์คือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวและของหญิงบริการทางเพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการประกอบอาชีพหญิงบริการทางเพศ ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ (P-value<0.05) ปัจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์คือ การสนับสนุนจากเจ้าของสถานบริการ และ ความสะดวกในการรับบริการตรวจรักษา (P-value<0.001) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์คือ การได้รับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ และการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ (P-value <0.001) ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
โชษิตา คุ้มตลอด . (2546). พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชษิตา คุ้มตลอด . 2546. "พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชษิตา คุ้มตลอด . "พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
โชษิตา คุ้มตลอด . พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.