ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ
นักวิจัย : พรทิพย์ สมสฤทธิ์
คำค้น : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , การออกแบบระบบ , โทรศัพท์ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เมธี ศรีสังวาล , มัณฑนา ปราการสมุทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743471502 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ เพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ เพื่อใช้ในงานโทรศัพท์สาธารณะในส่วนของการติดตั้ง และเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล การสอบถามข้อมูล รวมถึงรายงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลจุดติดตั้งด้วยข้อมูลแบบตัวอักษรและข้อมูลแผนที่ การออกแบบและพัฒนา ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 5 ระบบคือ ระบบจุดติดตั้ง ระบบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ระบบสายกระจาย ระบบเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และระบบไฟฟ้า โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของไมโครซอฟท์แอกเซส 97 ในการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมวิชวลเบสิก 4.0 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และใช้โปรแกรมแมบอินโฟรช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ ช่วยทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความผิดพลาดน้อยลง

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ สมสฤทธิ์ . (2543). การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ สมสฤทธิ์ . 2543. "การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ สมสฤทธิ์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
พรทิพย์ สมสฤทธิ์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเพื่องานติดตั้งและเคลื่อนย้ายโทรศัพท์สาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.