ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์
นักวิจัย : อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย
คำค้น : ทอง -- การทำให้บริสุทธิ์ , โลหะผสมทอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738714 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

กระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ก๊าซคลอรีนเป็นตัวแยกสกัดเป็นกรรมวิธีที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจะก่อให้เกิดตะกรันออกมา ที่เรียกว่า ตะกรันปฐมภูมิ (Primary Slag) ซึ่งจะมีปริมาณโลหะมีค่า ทองคำ หลงเหลืออยู่ 5-10% ซึ่งสามารถนำไปแยกสกัดโดยการเผาถลุงอีกครั้ง โดยการเผาถลุงดังกล่าวจะก่อให้เกิดตะกรันออกมาอีกครั้ง เรียกว่า ตะกรันทุติยภูมิ (Secondary Slag) ซึ่งจะมีโลหะมีค่าทองคำหลงเหลืออยู่อีก 1-2% งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัว ลักษณะและองค์ประกอบของโลหะมีค่า ทองคำ เงิน และสารประกอบอื่นในตะกรันทุติยภูมิ ที่ได้จากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์ โดยดำเนินการศึกษาวิจัยปริมาณการกระจายตัวของโลหะมีค่าด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ ฟลูออเรสเซนซ์ (XRF) ศึกษาลักษณะ โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบของโลหะมีค่าโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เครื่องเอกซ์เรย์ ดิฟแฟรคโทมิเตอร์ (XRD) และเครื่องเอนเนอร์ยีดิสเพอร์สิฟ เอกซ์เรย์ (EDX) โดยผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปผลโดยเสนอแนะกระบวนการเก็บกลับคืนของโลหะมีค่าได้ โดยใช้โต๊ะสั่น (Shaking Table) ซึ่งสามารถเก็บกลับคืนโลหะมีค่า ทองคำได้ 94.18% และเก็บกลับคืนโลหะเงินได้ 94.89%

บรรณานุกรม :
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย . (2546). การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย . 2546. "การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย . "การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย . การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.