ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นักวิจัย : อนุชิต หนูเอียด
คำค้น : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. คณะศิลปกรรม -- นักศึกษา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. คณะศิลปกรรม -- อาจารย์ , ประติมากรรมไทย , ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) , การรับรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อำไพ ตีรณสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741758545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทยเกี่ยวกับคุณค่าประติมากรรมไทย 5 ด้าน คือ คุณค่าด้านศิลปกรรม ด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านคติความเชื่อและ ขนบนิยม ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 13 คน และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหลักสูตรศิลปบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จำนวน 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหา แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นเกี่ยวกับคุณค่าประติมากรรมไทย ในด้านคุณค่าทางศิลปกรรม และคติความเชื่อและขนบนิยมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านภูมิปัญญา และด้านศิลปวัฒนธรรมตามลำดับ ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมต่อคุณค่าประติมากรรมไทย ในระดับเห็นด้วย ([Mean] =4.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งในด้านศิลปวัฒนธรรม([Mean] = 4.53) นอกนั้นอยู่ในระดับเห็นด้วย กล่าวคือ ด้านคติความเชื่อและขนบนยม ([Mean] =4.39) ด้านศิลปกรรม ([Mean] =4.34) ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ([Mean] =4.30) และด้านภูมิปัญญา ([Mean] =4.21) ตามลำดับ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนได้ข้อเสนอแนะในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการเผยแพร่และอนุรักษ์ประติมากรรมไทย ส่วนนักศึกษาได้เสนอแนะในเรื่องการตระหนักถึงคุณค่าของประติมากรรมไทย ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการและการบักทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ของงานประติมากรรมไทย

บรรณานุกรม :
อนุชิต หนูเอียด . (2546). การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชิต หนูเอียด . 2546. "การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชิต หนูเอียด . "การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อนุชิต หนูเอียด . การศึกษาคุณค่าประติมากรรมไทย ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.