ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน
นักวิจัย : พวงรัตน์ อดุลย์
คำค้น : ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , แฟ้มผลงานทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุลักษณ์ ศรีบุรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743339477 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน กลุ่มตัวอย่างประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการทางศิลปะตามทฤษฎีของ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ 2. แผนการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต 3. แบบประเมินผลงานปฏิบัติ 4. แบบประเมินแฟ้มสะสมงานศิลปะ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยจากแบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการทางศิลปะ ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ พบว่า 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย ในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการในระดับน้อย และมีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 6 ในระดับปานกลาง 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ ในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการในระดับปานกลาง และมีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 6 ในระดับปานกลาง 4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการในระดับน้อย และมีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 6 ในระดับปานกลาง 5. พัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการในระดับน้อย และมีพัฒนาการต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 6 ในระดับปานกลาง ผลการประเมินผลงานปฏิบัติจากการใช้แฟ้มสะสมงานโดยการประเมินตนเอง เพื่อนนักเรียนและครูพบว่า นักเรียนประเมินตนเอง เรื่องภาพสร้างสรรค์สูงที่สุด และเรื่องสีต่ำที่สุด เพื่อนนักเรียนประเมินเรื่องพื้นสูงที่สุด และเรื่องเส้นต่ำที่สุด ครูประเมินเรื่องพื้นผิวสูงที่สุด และเรื่องสีต่ำที่สุด ผลการประเมินสะสมงานศิลปะ โดยการประเมินตนเอง เพื่อนนักเรียน และครูพบว่า นักเรียนประเมินตนเองเรื่องการยอมรับในตนเองและยอมรับผู้อื่นสูงที่สุด และการวางแผนทำงานตามขั้นตอนการทำงานต่ำที่สุดเพื่อนักเรียนประเมินเรื่องการยอมรับในตนเองและยอมรับผู้อื่นสูงที่สุด และการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาระหว่างปัญหาปฏิบัติงานต่ำที่สุด ครูประเมินเรื่องการยอมรับในตนเองและยอมรับผู้อื่นสูงที่สุดและความสมบูรณ์ของงานต่ำที่สุด

บรรณานุกรม :
พวงรัตน์ อดุลย์ . (2542). การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงรัตน์ อดุลย์ . 2542. "การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงรัตน์ อดุลย์ . "การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พวงรัตน์ อดุลย์ . การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.