ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19
นักวิจัย : วิธูร ยุตตานนท์
คำค้น : บุคลิกภาพ , นักกีฬา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ , เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745691089 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พุทธศักราช 2529 พร้อมทั้งเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษา 16 ชนิด เปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬาซึ่งแข่งขันกีฬาที่มีการปะทะกับกีฬาที่ไม่มีการปะทะ และเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิง ผู้วิจัยส่งแบบสำรวจบุคลิกภาพซีพีไอ ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักกีฬาจำนวน 352 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น นำคำตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของดันแคน และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักกีฬามีคะแนนบุคลิกภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มสูง (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 50 เปอร์เซนต์ของคะแนนบุคลิกภาพแต่ละด้าน 17 ด้าน) คือ ความมีอำนาจเหนือผู้อื่น ความสามารถที่จะบรรลุสถานภาพ การเข้าสังคม การวางตัวในสังคม การยอมรับตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีความเป็นอยู่ดี ความรับผิดชอบ การเจริญวัยทางสังคม การควบคุมตนเอง ความอดทน การสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น ลักษณะที่พบในคนส่วนมาก สัมฤทธิผลในสถานการณ์ที่ต้องตามผู้อื่น สัมฤทธิผลในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งตนเอง ประสิทธิภาพทางสติปัญญา การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และความมีลักษณะของหญิง นอกจากบุคลิกภาพทาง ด้านความยืดหยุ่นได้ที่มีคะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำ ค่าเฉลี่ยคะแนนบุคลิกภาพแต่ละด้านของนักกีฬา 16 ชนิด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยคะแนนบุคลิกภาพด้านความสามารถที่จะบรรลุสถานภาพ การเข้าใจ ความรู้สึกของผู้อื่น และด้านความยืดหยุ่นได้ ระหว่างนักกีฬาซึ่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่มีการปะทะกับกีฬาที่ไม่มีการปะทะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 นักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงมีค่าเฉลี่ยคะแนนบุคลิกภาพด้านการเจริญวัยทางสังคม การควบคุมตนเอง สัมฤทธิผลในสถานการณ์ที่ต้องการตามผู้อื่น ความยืดหยุ่นได้ และด้านความมีลักษณะของหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วิธูร ยุตตานนท์ . (2531). การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิธูร ยุตตานนท์ . 2531. "การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิธูร ยุตตานนท์ . "การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วิธูร ยุตตานนท์ . การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 19. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.