ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน
นักวิจัย : วรรณี ขาวจันทร์
คำค้น : โรงพยาบาลเอกชน , การบัญชี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันเพ็ญ กฤตผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745622826 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

โรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีลักษณะของการดำเนินงานที่แตกต่างจากกิจการค้าโดยทั่ว ๆ ไป และเป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยเงินทุน และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานระดับสูง ซึ่งจะต้องมีการวางแผนงานที่เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการควบคุมของฝ่ายบริหาร หากการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้ฝ่ายบริหารดำเนินนโยบายผิดพลาดได้ และมีผลถึงความอยู่รอดของกิจการในระยะยาว วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาถึงระบบบัญชีของโรงพยาบาลเอกชน โดยเน้นถึงระบบบัญชีการเงิน ซึ่งได้แก่การจัดทำผังบัญชี รูปแบบของเอกสารและสมุดบัญชี ตลอดจนการรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติงานทางบัญชีและการควบคุมภายในที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชีของกิจการ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีที่มีอยู่เพื่อผู้บริหารจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจอันจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการลงทุนตามเป้าหมาย นอกจากนั้นรายงานที่ถูกต้องอาจมีประโยชน์ต่อทางราชการในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการประเภทนี้ เพื่อช่วยให้พลเมืองของประเทศได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ สำหรับกิจการที่มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกันก็สามารถนำระบบบัญชีนี้ไปดัดแปลงใช้ได้ เช่น คลีนิครักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลของรัฐบาล เป็นต้น

บรรณานุกรม :
วรรณี ขาวจันทร์ . (2526). ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี ขาวจันทร์ . 2526. "ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี ขาวจันทร์ . "ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
วรรณี ขาวจันทร์ . ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.