ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : สุทธนิภา ศรีไสย์
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , การสื่อสารทางการตลาด , สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740305385 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการออกนอกระบบราชการของอาจารย์มหาวิทยาของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 404 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประมวลข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS/PC+ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี้ 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการออกนอกระบบราชการ ของมหาวิทยาลัยของรัฐไม่แตกต่างกัน 2. อาจารย์ที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 3. อาจารย์ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางการบริหารและประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน 4. อาจารย์ที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน มีความต้องการการออกนอกระบบราชการแตกต่างกัน 5. อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและอาจารย์มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีการเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติและความต้องการ การออกนอกระบบราชการไม่แตกต่างกัน 6. การเปิดรับข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ และความต้องการการออกนอกระบบราชการ แต่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ 7. ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการออกนอกระบบราชการ แต่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ 8. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความต้องการการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ 9. ทัศนคติเป็นตัวแปรที่อธิบายความต้องการ การออกนอกระบบราชการของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐได้มากที่สุด

บรรณานุกรม :
สุทธนิภา ศรีไสย์ . (2544). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธนิภา ศรีไสย์ . 2544. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธนิภา ศรีไสย์ . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุทธนิภา ศรีไสย์ . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความต้องการออกนอกระบบราชการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.