ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : สุจิณณา คุณรักษา
คำค้น : ถั่วมะแฮะ , ไรโซเบียม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล , อรทิพา เศรษฐบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740305172 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9700
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เชื้อไรโซเบียมถั่วมะแฮะ 32 ไอโซเลท ที่แยกได้จากดินในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริและป่าพันธุกรรม พืช ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเชื้อไรโซเบียมถั่วมะแฮะเป็นไรโซเบียมกลุ่มเจริญช้าทั้งหมด และเมื่อทำการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการต้านยาปฏิชีวนะของเชื้อไรโซเบียม พบว่า เชื้อไรโซเบียมมีรูปแบบการต้านยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกัน 9 กลุ่ม และการศึกษาพลาสมิดโพรไฟล์ของเชื้อไรโซเบียม พบว่า เชื้อไรโซเบียมมีพลาสมิด จำนวน 1 อัน ขนาดประมาณ 600 เมกะดาลตัน ซึ่งเป็นพลาสมิดขนาดใหญ่ และการทดสอบความสามารถในการทดเค็มของเชื้อไรโซเบียม พบว่า เชื้อไรโซเบียมมีความสามารถในการอยู่รอดลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของเกลือ NaCl เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ระดับ 150 mM NaCl จะไม่พบการเจริญของเชื้อไรโซเบียม แต่พบการเจริญของเชื้อไรโซเบียม ที่ระดับ 100 mM NaCl ซึ่งไอโซเลทที่เจริญได้สูงสุด ได้แก่ ไอโซเลท RC20 และการศึกษาประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมโดยพิจารณาจากผล ที่ได้จากการวัดกิจกรรมของเอ็นไซม์ไนโตรจีเนส (ค่า ARA) พบว่า ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ไอโซเลท RC21 โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไรโซเบียมถั่วมะแฮะ นี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดจำแนกและคัดเลือกรวมทั้งเก็บรวบ รวมสายพันธุ์ไรโซเบียมถั่วมะแฮะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมต่อไป

บรรณานุกรม :
สุจิณณา คุณรักษา . (2544). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิณณา คุณรักษา . 2544. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิณณา คุณรักษา . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุจิณณา คุณรักษา . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.