ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
นักวิจัย : ทรรศนีย์ แก้วจันทร์
คำค้น : การบริหารการศึกษา , กิจการนักเรียน , การแนะแนว , วินัยในโรงเรียน , ทุนการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743317341 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9892
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 จำนวน 636 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้ได้จำนวน 541 ชุด (85.06%) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสภาพการบริหารและปัญหาในการบริหารและปัญหาในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ทั้ง 10 ด้าน ปรากฏว่า 1. การบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารและครูอาจารย์เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ดังนี้ การรับเด็กเข้าเรียนและการแบ่งกลุ่มนักเรียน, การปฐมนิเทศ, การจัดให้ทุนการศึกษา, การจัดกิจกรรมนักเรียน, การรักษาวินัยและความประพฤติของนักเรียน และการทำระเบียนสะสมเป็นหลักฐานและประวัตินักเรียน 2) ส่วนการบริหารกิจการนักเรียนที่ผู้บริหารและครูอาจารย์เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 4 ด้าน ดังนี้ การจัดบริหารและสวัสดิการต่างๆ, การบริการปรึกษาหารือหรือแนะแนว, การจัดการสอนซ่อมเสริม และการวิจัยประเมินผลและติดตามผลเมื่อนักเรียนสำเร็จไปแล้ว 3) ปัญหาในการบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารและครูอาจารย์เห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 8 ด้าน ดังนี้ การรับเด็กเข้าเรียนและการแบ่งกลุ่มนักเรียน, การปฐมนิเทศ, การจัดให้ทุนการศึกษา, การจัดกิจกรรมนักเรียน, การรักษาวินัยและความประพฤติของนักเรียน, การทำระเบียนสะสมเป็นหลักฐานและประวัตินักเรียน, การจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ และการบริการปรึกษาหารือหรือแนะแนว 4) ส่วนปัญหาในการบริหารกิจการนักเรียนที่ผู้บริหารและครูอาจารย์เห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ดังนี้ การจัดการสอนซ่อมเสริมและการวิจัยประเมินผลและติดตามผลเมื่อนักเรียนสำเร็จไปแล้ว

บรรณานุกรม :
ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ . (2541). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ . 2541. "การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ . "การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ทรรศนีย์ แก้วจันทร์ . การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.