ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
นักวิจัย : ศิริมา กิตติบัณฑูร
คำค้น : สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี , การศึกษานอกระบบโรงเรียน , เพศศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , ปัญญา หิรัญรัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304923 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

สร้างและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ สำหรับผู้เรียนหญิง ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี โดยการศึกษาความต้องการของผู้เรียนหญิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องเพศศึกษาและวางแผนโปรแกรมโดยให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านเนื้อหาและกิจกรรม และศึกษาความรู้และความคิดเห็นต่อการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องเพศศึกษาสำหรับผู้เรียนหญิง ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้เรียนหญิง ที่มีอายุ 10-15 ปี ที่อยู่ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความต้องการ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องเพศศึกษา และแบบประเมินผลโปรแกรม โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความต้องการการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในด้านเนื้อหา และด้านรูปแบบกิจกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความต้องการเรียนรู้โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลัง เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาระบบโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05 3. ผลการประเมินผลการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องเพศศึกษา ของผู้เรียนหญิง ด้านกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนด้านความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมและเวลา วิทยากรที่ให้ความรู้ ความเหมาะสมของผู้ดำเนินการ และสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมมีความน่าสนใจ และเหมาะสม ผู้เรียนหญิงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

บรรณานุกรม :
ศิริมา กิตติบัณฑูร . (2544). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริมา กิตติบัณฑูร . 2544. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริมา กิตติบัณฑูร . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศิริมา กิตติบัณฑูร . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.