ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย
นักวิจัย : วิชชากร เฮงศรีธวัช
คำค้น : ตัวเก็บประจุไฟฟ้า , ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746396366 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันกล่าวคือ ในส่วนแรกเป็นการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการติดตั้งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่ายโดยพิจารณาเงื่อนไขในการรักษาระดับแรงดันของระบบให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด และลดกำลังงานสูญเสียจริงในแต่ละระดับโหลด ทั้งนี้คำนึงถึงราคาของตัวเก็บประจุและราคาพลังงานสูญเสียของระบบให้มีค่าต่ำสุด วิธีการแก้ปัญหาใช้หลักการวิเคราะห์แบบเซ็นซิติวิตี้ (Sensitivity Analysis) เพื่อเลือกตำแหน่งบัสที่ควรได้รับการติดตั้งตัวเก็บประจุต่อขนาน โดยพิจารณาจากค่าเซ็นซิติวิตี้แฟกเตอร์ (Sensitivity Factor) ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการคำนวณ สำหรับส่วนที่สอง เป็นการศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิก จากการใช้โหลดไม่เป็นเชิงเส้นในระบบจำหน่าย ทำให้เกิดกระแสฮาร์มอนิกซึ่งอาจมีค่าสูงผิดปกติไหลผ่านเข้าสู่ตัวเก็บประจุ เป็นผลให้ตัวเก็บประจุเกิดความเสียหายได้ การประเมินความเสียหายทำโดยการเปรียบเทียบค่าพิกัดของตัวเก็บประจุที่คำนวณไ้ดกับค่าที่กำหนดตามมาตรฐาน ANSI/IEEE 18-1992 และ IEC 60871-1 (1997-10) การวิเคราะห์ใช้แบบจำลองของสายป้อนและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบตามแบบจำลองของ CIGRe ระบบจำลองที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถใช้วิเคราะห์หาค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์มอนิกรวมของแรงดัน (THDv) ที่บัสต่างๆ รวมพึงค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์มอนิกรวมของกระแส (THDi) ของตัวเก็บประจุได้ด้วยทำให้สามารถวิเคราะห์สมรรถนะของระบบจำหน่ายในเรื่องของฮาร์มอนิก ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพของระบบจำหน่ายให้ดีขึ้นได้

บรรณานุกรม :
วิชชากร เฮงศรีธวัช . (2541). การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชชากร เฮงศรีธวัช . 2541. "การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชชากร เฮงศรีธวัช . "การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วิชชากร เฮงศรีธวัช . การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุต่อขนานบนสายป้อนแบบเรเดียลของระบบจำหน่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.