ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ การควบคุมการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ การควบคุมการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร
นักวิจัย : สุวิต ศรีไหม
คำค้น : การสื่อสารในองค์การ , ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พสุ เดชะรินทร์ , ชัชพงศ์ ตั้งมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741739869 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายบุกเบิก (Exploratory descriptive research)มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) กับ (1) การควบคุมทางการจัดการ (Management control) และ (2) การสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร (Strategy communication) โดยมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้การบริหารเชิงดุลยภาพจำนวน 18 องค์กร เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และมีผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปเป็นหน่วยให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลกระทำด้วยแบบสอบถาม สถิติทดสอบที่ใช้สำหรับการวิจัยนี้ คือ การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยสถิติทดสอบที (t-test) และการคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการบริหารเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร รองลงมา เห็นว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารเชิงดุลยภาพจากองค์กร และส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบการบริหารเชิงดุลยภาพ โดยการกำหนดแผนงาน และแผนปฏิบัติ รองลงมามีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดเป้าหมายระดับองค์กร ความคิดเห็นของผู้ตอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารเชิงดุลยภาพ พบว่า ผู้ตอบในกลุ่มองค์กรที่ใช้การบริหารเชิงดุลยภาพตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป เห็นว่าการบริหารเชิงดุลยภาพมีประสิทธิผลมากกว่าในกลุ่มองค์กรที่ใช้การบริหารเชิงดุลยภาพน้อยกว่า 2 ปี เล็กน้อย แต่อยู่ในระดับมีประสิทธิผลมากทั้งสองกลุ่ม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพไม่สามารถทำให้ประสิทธิผลการควบคุมทางการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์เพิ่มขึ้นได้ในระยะเวลา 2 ปี และการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าประสิทธิผลการควบคุมทางการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กันสูง (r=0.807)

บรรณานุกรม :
สุวิต ศรีไหม . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ การควบคุมการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิต ศรีไหม . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ การควบคุมการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิต ศรีไหม . "ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ การควบคุมการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุวิต ศรีไหม . ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ การควบคุมการจัดการและการสื่อสารกลยุทธ์ในองค์กร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.