ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดคุณภาพภายในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดคุณภาพภายในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง
นักวิจัย : ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
คำค้น : Internal quality , Marbling defect , maturity , Natural frequency , Pineapple , ความถี่ธรรมชาติ , ความสุกแก่ , คุณภาพภายใน , สับปะรด , อาการแกน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680025 , http://research.trf.or.th/node/2676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ประกอบด้วย ศึกษาความเป็นไปได้ในการคัดเกรด สับปะรดที่มีระดับความสุกแก่ต่าง ๆ และ เนื้อแกนด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy ศึกษาการทำนายค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณกรด และความแน่นเนื้อภายในผล สับปะรดและ ด้วยเทคนิควิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติ วิธีทดลอง นำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แบ่งเป็นลักษณะเนื้อต่างๆกัน 3 ลักษณะ คือ เนื้อฉ่ำมาก ฉ่ำปานกลาง และเนื้อแกน ทำการ สแกนผลสับปะรดทั้งผล โดยไม่ปลอกเปลือก ด้วยเครื่อง Near Infrared Spectrophotometer model Purespect ช่วงความยาวคลื่น 643.26-973.5 นาโนเมตร แล้วนำตัวอย่างไปตรวจวัดค่า ความแน่นเนื้อวัดด้วยเครื่อง Instron รุ่น 5569 และนำน้ำคั้นของแต่ละตัวอย่างไปหาค่าปริมาณ ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรด โดยใช้สเปกตรัมที่ได้จากการสแกน มาทำการจัดกลุ่ม ด้วย วิธีทางสถิติ Principle Component Analysis (PCA) ส่วนการทำนายค่าปริมาณของแข็งที่ ละลายได้ ปริมาณกรด และความแน่นเนื้อ ใช้วิธี Partial Least Square Regression (PLSR) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าทางเคมีกับสเปกตรัมที่ได้ ใช้ข้อมูลสเปกตรัมทั้งแบบทุกช่วง ความยาวคลื่น และเลือกช่วงความยาวคลื่นที่มีความสัมพันธ์กับค่าทาเคมี โดยอาศัยวิธีการ Moving Window Partial Least Square (MWPLSR) การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ วิธีการวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติเพื่อการคัดแยกลักษณะความสุกแก่เนื้อของสับปะรด และ ลักษณะเนื้อที่ผิดปกติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยวิเคราะห์ Discriminant Analysisโดย แบ่งค่าตัวบ่งชี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.การทดลองแบบทำลายโดยการนำค่าปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และค่าความแน่นเนื้อเป็นค่าบ่งชี้ในการวิเคราะห์เนื้อของสับปะรด 4 แบบ คือ เนื้อ1 (เนื้อสุกฉ่ำ), เนื้อ 2 (สุก), เนื้อแกน (เนื้อแข็งและมีจุดสีดำ-น้ำตาล) และเนื้อดิบ (ผลยังไม่สุก) นั้นได้ผลไม่ค่อยแม่นยำได้ คือมีค่าในการจำแนกกลุ่มเท่ากับ 65 % 2. การ ทดลองแบบไม่ทำลายโดยการนำค่าความถี่ธรรมชาติ 4 ความถี่ที่ผ่านการ Fast Fourier transform Response แล้วแปลงค่าให้อยู่ในรูปของ Stiffness Coefficient และค่าความหนาแน่น เป็นค่าบ่งชี้ได้ผลมีความแม่นยำสูงคือมีค่าในการจำแนกกลุ่มเท่ากับ 88.3 % This research was investigated for pineapple classification into different maturity levels and marbling defect. A sample of “Pattavia” cultivar pineapples was classified into three sets of maturity levels and a set of marbling samples. Destructive parameters including soluble solids content, acidity and firmness were measured. The Near Infrared Spectrophotometer model Purespect was used to acquired the NIR spectra. The spectra were analyzed by Principle Component Analysis (PCA), Partial Least Square Regression (PLSR), and Moving Window Partial Least Square (MWPLSR) for classified the group of pineapple maturity and marbling defect. The Acoustic impulse response was carried out on each sample for nondestructive measurement as well as specific gravity determination by means of water replacement. Discriminant analysis using canonical discriminant function with leave-one-out cross validation indicated that the most accurate classification was achieved using specific gravity and three stiffness coefficients, f2m2/3 (where f is the frequency at peak spectrum and m is weight) calculated from the three most distinct peaks. With specific gravity and the first two principal components extracted from three stiffness coefficients submitted to the classification, the maturity classification was more uniform in each grade and 90.0% accuracy was obtained. The stiffness coefficient, f3 2m2/3 where f3 was the third peak, was found to be the most sensitive parameter for detection of maturity and marbling defect in pineapple.

บรรณานุกรม :
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . (2552). การตรวจวัดคุณภาพภายในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . 2552. "การตรวจวัดคุณภาพภายในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . "การตรวจวัดคุณภาพภายในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ . การตรวจวัดคุณภาพภายในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.