ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : วิริยา อุทัยรัตน์
คำค้น : วารสาร -- ไทย , การเย็บเล่มหนังสือ , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746385291 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยของรัฐ ในด้านการคัดเลือก การเตรียมวารสารเย็บเล่ม สถานที่เย็บเล่ม และช่วงเวลาส่งวารสารเย็บเล่ม รวมทั้งปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการเย็บเล่มวารสาร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบการดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ 27 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่มีหน่วยงานวารสารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเย็บเล่มวารสาร ในด้านการคัดเลือกวารสารเย็บเล่ม พิจารณาจากเกณฑ์คุณค่าทางวิชาการ โดยพิจารณาเนื้อหาของบทความว่ามีคุณค่า สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ด้านการเตรียมวารสารเย็บเล่ม ห้องสมุดส่วนใหญ่ตรวจดูรายชื่อวารสารที่จะส่งเย็บเล่มจากบัตรทะเบียนหรือระเบียนวารสาร จัดเรียงวารสารแต่ละฉบับเนื่องกันไปตามลำดับ โดยคงทุกอย่างไว้เช่นเดิม วารสารชื่อเดียวกันใช้สีปกเดียวกัน และจัดทำหลักฐานการเย็บเล่มโดยพิมพ์รายชื่อวารสารเย็บเล่มและทำสำเนาให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการส่งวารสารไปเย็บเล่ม ห้องสมุดส่วนใหญ่ส่งวารสารไปเย็บเล่มที่ร้านเย็บเล่ม ในช่วงปิดภาคการศึกษาภาคปลายหรือภาคฤดูร้อน พร้อมทั้งใบปะหน้า ส่วนปัญหาในการเย็บเล่ม พบว่า ปัญหาที่ห้องสมุดประสบในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วารสารมีขั้นหน้าแคบ เมื่อเย็บเล่มแล้วทำให้เปิดอ่านเนื้อหาตรงช่วงที่ติดกับสันได้ลำบาก ส่วนแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการเย็บเล่มวารสารที่ห้องสมุดจำนวนมากที่สุดใช้ คือ ติดตามทวงถามวารสารที่ยังไม่ได้รับเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดผู้รับผิดชอบที่แน่นอนสำหรับทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการเย็บเล่มของห้องสมุด ผลการวิจัยนี้ สามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการพิจารณาดำเนินการเย็บเล่มวารสาร รวมทั้งแก้ปัญหาการเย็บเล่มวารสาร

บรรณานุกรม :
วิริยา อุทัยรัตน์ . (2540). การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิริยา อุทัยรัตน์ . 2540. "การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิริยา อุทัยรัตน์ . "การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วิริยา อุทัยรัตน์ . การดำเนินการเย็บเล่มวารสารในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.