ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม
นักวิจัย : วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
คำค้น : สภาพแวดล้อมทางการเรียน , การประเมินความต้องการจำเป็น , การสนทนากลุ่ม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743319719 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความต้องการจำเป็นแบบมีส่วนร่วมด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนตามการรับรู้ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่ม (2) เปรียบเทียบความสอดคล้องของความต้องการจำเป็นและลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่ม (3) เปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่มด้านคุณลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจให้มีการใช้เทคนิคทั้งสองในการประเมินความต้องการจำเป็น และความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เทคนิค โรงเรียนที่เป็นสนามวิจัยเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาแห่งหนึ่งที่ภาคใต้ โดยมีผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมินความต้องการจำเป็นจำนวน 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในแต่ละกลุ่มจะใช้เทคนิคที่ต่างกันในการประเมินความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประเมินด้วยเทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เป็นความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพในโรงเรียน เช่น ความสะอาดและความขาดแคลนอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การทิ้งและการกำจัดขยะ 2. ความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประเมินด้วยเทคนิคเสียงจากภาพและเทคนิคการสนทนากลุ่ม พบว่า 2.1 ความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประเมินด้วยเทคนิคเสียงจากภาพมีจำนวน 46 รายการ ส่วนความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประเมินด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่มมีจำนวน 25 รายการ และมีรายการที่สอดคล้องกันจำนวน 21 รายการ คิดเป็นสัดส่วน 21/50 หรือร้อยละ 42 2.2 ลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 10 ลำดับแรกที่จัดเรียงโดยผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจากทั้งสองเทคนิค มีรายการที่สอดคล้องกันจำนวน 4 รายการ 3. คุณลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งสองกลุ่มหลังจากได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจให้มีการใช้เทคนิคทั้งสองแบบในการประเมินความต้องการจำเป็นพบว่าไม่แตกต่างกัน ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทคนิคเสียงจากภาพได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการแก้ปัญหา/นำเสนอปัญหาและความกล้าแสดงออกมากที่สุด ส่วนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทคนิคการสนทนากลุ่มได้รับการพัฒนาด้านการวางแผนร่วมกันทำงานภายในกลุ่มมากที่สุด และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้นำความต้องการจำเป็นที่ได้จากการประเมินเสนอให้โรงเรียนรับรู้ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

บรรณานุกรม :
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ . (2541). ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ . 2541. "ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ . "ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ . ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.