ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชำระหนี้กองมรดก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชำระหนี้กองมรดก
นักวิจัย : สิทธิชัย พูนเกษม
คำค้น : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- มรดก , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หนี้ , ทายาท , มรดก , หนี้ , การชำระหนี้ , เจ้าหนี้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745672793 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

ภายใต้บทบังคับแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1599 และ 1600 กองมรดกอันประกอบด้วยทรัพย์สิน และหนี้สินของเจ้ามรดกย่อมตกทอดแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกตาย ผลก็คือทายาทจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกทันทีที่เจ้ามรดกตาย และต้องรับผิดชำระหนี้ของเจ้ามรดกด้วย ซึ่งในจุดนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางทฤษฎีที่สำคัญ เพราะกองทรัพย์สินสองกองเป็นของทายาทแต่เพียงผู้เดียว จึงเป็นปัญหาว่าสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดกกับสิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของทายาทในการบังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์มรดกนั้น สิทธิใดควรจะดีกว่ากัน ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะได้มุ่งวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าว ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิประการอื่นของเจ้าหนี้กองมรดก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้กองมรดก การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะ ป.พ.พ. มีพื้นฐานมาจากประมวลกฎหมายของประเทศตะวันตกที่สำคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส และเยอรมัน เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ปัญหานี้ซึ่งเป็นการขัดกันแห่งสิทธิของเจ้าหนี้สองประเภท จะไม่เกิดขึ้นในกฎหมายมรดกเก่าของไทย ทั้งนี้เพราะในกฎหมายนั้นถือว่า ทรัพย์มรดกของลูกหนี้เป็นของเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้กองมรดกมีสิทธิบังคับชำระหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้ส่วนตัวของทายาท ดังปรากฎในคำพิพากษาฎีกาที่ 730/2476 จากการศึกษา ป.พ.พ. บรรพ 6 อย่างลึกซึ้งจึงพบว่ามีข้อบกพร่องบางประการอยู่นั่นคือ เจ้าหนี้กองมรดกและเจ้าหนี้ส่วนตัวของทายาทมีสิทธิเหนือทรัพย์มรดก ซึ่งตกเป็นของทายาทอย่างเท่าเทียมกัน อันก่อให้เกิดความเสื่อมสิทธิแก่เจ้าหนี้กองมรดกอย่างไม่เป็นธรรม หลังจากที่ได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงทางแก้ปัญหานี้ ซึ่งได้ปรากฎในประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศตะวันตกส่วนใหญ่แล้ว ดูเหมือนว่าระบบกฎหมายของฝรั่งเศสในเรื่องการแยกกองทรัพย์สิน เพื่อการบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สองประเภทกล่าวคือ แยกเป็นกองมรดกของผู้ตายและกองทรัพย์สินของทายาท เป็นวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ใน ป.พ.พ. ซึ่งอาจกระทำได้โดยการแก้ไขปรับปรุง ป.พ.พ. บรรพ 6 ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

บรรณานุกรม :
สิทธิชัย พูนเกษม . (2530). การชำระหนี้กองมรดก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย พูนเกษม . 2530. "การชำระหนี้กองมรดก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชัย พูนเกษม . "การชำระหนี้กองมรดก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สิทธิชัย พูนเกษม . การชำระหนี้กองมรดก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.