ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : สมร แต่งบุญงาม
คำค้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ความพอใจ , นักศึกษา -- ไทย -- ทัศนคติ , กิจกรรมของนักศึกษา , การดำเนินชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชุลี อาชวอำรุง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745674338 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

เพื่อศึกษา ปฏิกิริยานักศึกษาที่มีต่อสถาบันในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาค และเพื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยานักศึกษา โดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้นปี สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2528 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาค อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Multistage Sampling) ในการเลือกคณะวิชาเพื่อเป็นตัวแทนใน 4 สาขาวิชา คือ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แล้วใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากนักศึกษาในคณะวิชาที่เป็นตัวแทนในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 525 คน แจกแบบสอบถามไป และได้รับคืนเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 495 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากแบบสอบถามเรื่อง Student Reactions to College ของ Educational Testing Service และนำมาปรับเป็นแบบสอบถามให้เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาของไทย จำนวน 15 ด้าน เพื่อใช้ในการศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาค ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) สรุปผลการวิจัย 1. ปฏิกิริยานักศึกษาโดยส่วนรวมที่มีต่อสถาบันในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคใน 15 ด้านที่ศึกษา พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจและไม่พอใจอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีแนวโน้มของความพึงพอใจในแต่ละด้านสูงกว่าความไม่พอใจเป็นส่วนใหญ่ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับปานกลางในด้านความสัมพันธ์กับอาจารย์ (ร้อยละ 67.6) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 63.1) และด้านคุณภาพการสอน (ร้อยละ 61.2) ตามลำดับ สำหรับในส่วนของความไม่พอใจ พบว่านักศึกษามีความไม่พอใจสูงสุดอยู่ในระดับปานกลางเช่นกันในด้านการลงทะเบียนเรียนและการจัดตารางสอน (ร้อยละ 53.1) รองลงมาคือด้านการจัดหลักสูตร การเรียน (ร้อยละ 52.4) และด้านการประเมินผล (ร้อยละ 48.4) ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบัน 2.1 จำแนกตามเพศ พบว่านักศึกษาชายมีความไม่พอใจต่อด้านคุณภาพการสอนมากกว่า สำหรับในส่วนของความไม่พอใจพบว่านักศึกษามีความไม่พอใจสูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกันในด้านการลงทะเบียนเรียนและการจัดตารางสอน (ร้อยละ 53.1) รองลงมาคือ ด้านการจัดหลักสูตรการเรียน (ร้อยละ 52.4) และด้านการประเมินผล (ร้อยละ 48.4) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สมร แต่งบุญงาม . (2530). การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมร แต่งบุญงาม . 2530. "การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมร แต่งบุญงาม . "การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สมร แต่งบุญงาม . การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.