ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค
นักวิจัย : เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม
คำค้น : การฝึกอบรม -- การประเมินผล , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746394622 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน และ (2) นำเสนอรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบโดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์ก แพททริค เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย จำนวน 3 รอบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบสุดท้ายทำให้ได้ข้อความที่เป็นเกณฑ์ จำนวน 159 ข้อ จากจำนวน 300 ข้อ 2. รูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน ประกอบด้วย 2.1 ขั้นตอนการประเมินมี 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กำหนดวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม (2) กำหนดรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม (3) กำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการฝึกอบรม (4) กำหนดผู้ให้ข้อมูลการประเมินผลการฝึกอบรม (5) กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกอบรม (6) กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในการประเมินผลการฝึกอบรม (7) กำหนดระยะเวลาในการประเมินผลการฝึกอบรม และ (8) กำหนดรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 2.2 เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม จำแนกตามขั้นตอน ดังนี้ (1) วิธีการประเมินผล ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และแบบสอบถาม (2) รูปแบบการประเมินผล ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์ก แพททริค และเพิ่มการประเมินด้านการวางแผน (3) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลด้วยสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย (4) ผู้ให้ข้อมูลการประเมินผล ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หัวหน้างาน และวิทยากร (5) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน ครอบคลุมด้านการวางแผน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ ประเมินเนื้อหาตามโปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office ประเมินการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถในการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานต้องเพิ่มขึ้น 61-80% ปริมาณงานที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ต้องเพิ่มขึ้น 21-40% หรือ 61-80% (6) สิ่งอำนวยความสะดวกในการประเมิน : เน้นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม (7) ระยะเวลาการประเมินผล : ประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม (8) การรายงานการประเมินผล : จัดทำเป็นบันทึก หรือเอกสารรายงาน

บรรณานุกรม :
เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม . (2541). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม . 2541. "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม . "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
เจษฎาพร เมธีพิทักษ์ธรรม . การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาคเอกชน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.