ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ
นักวิจัย : ศุภกัญญา ชิณประทีป
คำค้น : การจัดการวัสดุ , แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ -- มาตรฐาน , การรื้อปรับระบบ , การเปรียบเทียบจุดเด่น (การจัดการ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304761 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

พัฒนาแผ่นแบบสำหรับการปรับปรุงระบบงานด้านการจัดการวัสดุ โดยเริ่มจากการศึกษากิจกรรมของการจัดการวัสดุ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการวัสดุที่ใช้กันทั่วไป โดยระบบดังกล่าวมี 5 กลุ่มกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมวางแผนกลยุทธ์การจัดการวัสดุ 2) กิจกรรมวางแผนและควบคุมการผลิต 3) กิจกรรมจัดหาและจัดซื้อ 4) กิจกรรมวิจัยและตรวจสอบ 5) กิจกรรมจัดการคลังวัสดุ จากนั้น พัฒนาแผ่นแบบฯ ด้วยโปรแกรมเดลไฟ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกหรือแก้ไขรายชื่อของกิจกรรมและปัจจัยของระบบที่ศึกษา โดยผลจากโปรแกรมนี้ ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของระบบทั้งวัตถุประสงค์ ทัศนคติและข้อมูลผู้ใช้ 2) ตารางแสดงกิจกรรมและปัจจัยต่างๆ และ 3) ตารางแสดงความหมายของชื่อต่างๆ ที่ใช้ในระบบ ทั้งนี้ผลดังกล่าวจะนำไปใช้สร้างแผนภาพ IDEF0 ของระบบการจัดการวัสดุ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการอธิบายและด้านการทำความเข้าใจระบบ ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของแผนภาพต่อไป การวิจัยนี้ได้สาธิตการใช้งานของโปรแกรม โดยนำไปใช้งานกับตัวอย่างอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงงานทำสมุดที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง การสาธิตดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้งานแผ่นแบบ และการใช้ประโยชน์จากแผ่นแบบ ทั้งนี้ผลจากการใช้งานพบว่า แผ่นแบบทำให้ผู้ใช้สามารถศึกษาระบบการจัดการวัสดุ และเห็นภาพของกิจกรรมในระบบชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างแผนภาพ IDEF0 สำหรับระบบได้

บรรณานุกรม :
ศุภกัญญา ชิณประทีป . (2544). การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกัญญา ชิณประทีป . 2544. "การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกัญญา ชิณประทีป . "การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศุภกัญญา ชิณประทีป . การพัฒนาแผ่นแบบสำหรับการระบบการจัดการวัสดุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.