ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
นักวิจัย : อรุณแก้ว ลีธรรมชโย
คำค้น : การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร , ผู้บริหารการศึกษา , หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743317589 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา ผู้บริหารสถานประกอบการ และผู้ควบคุมการฝึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนำเสนอในลักษณะของการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า 1. ขั้นเตรียมการ มีการจัดทำโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวางแผนการปฏิบัติงาน มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ปัญหาที่พบคือ สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการได้น้อย จำนวนนักเรียนต่ำกว่าเป้าหมาย วิธีการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ และไม่ชัดเจนและขาดงบประมาณสนับสนุน 2. ขั้นดำเนินการ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยปรึกษากับผู้บริหารสถานประกอบการ มีการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งมีผู้บริหารสถานประกอบการเข้าร่วมประชุม สถานศึกษารับสมัครและสถานประกอบการคัดเลือกนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยผู้ควบคุมการฝึกเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ และครูฝึก มีการประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์และครูฝึก โดยสถานประกอบการคัดเลือกตัวแทนครูฝึกเข้าร่วมประชุม สถานศึกษาเป็นผู้ปฐมนิเทศนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนสถานศึกษาจัดทำ สถานประกอบการทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปัญหาที่พบ คือ สถานศึกษามีบุคลากรทำงานในด้านนี้น้อย อาจารย์มีภาระการสอนมาก มีนักเรียนไม่ครบจำนวน อาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ไม่สม่ำเสมอ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการน้อย 3. ขั้นนิเทศติดตามผล การนิเทศการเรียนการสอนสถานศึกษามีการจัดทำ การติดตามผล สถานศึกษามีกาาจัดทำสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปัญหาที่พบคือ สถานศึกษาไม่มียานพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ อาจารย์นิเทศก์มีภาระการสอนมาก และได้รับผลการประเมินจากสถานประกอบการล่าช้า

บรรณานุกรม :
อรุณแก้ว ลีธรรมชโย . (2541). การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณแก้ว ลีธรรมชโย . 2541. "การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณแก้ว ลีธรรมชโย . "การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
อรุณแก้ว ลีธรรมชโย . การศึกษาการดำเนินงานการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.