ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
นักวิจัย : อภิญญา นัยวิรัตน์
คำค้น : การศึกษาทางไกล , เทคนิคเดลฟาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743319603 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9521
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับโรงเรียนปลายทาง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 35 คน ครู 109 คน นักเรียนปลายทาง 276 คน และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 19 คน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ : (1) การวางแผน (2) การจัดบุคลากร (3) การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการสอน (4) การจัดกระบวนการเรียนการสอน และ (5) การประเมินผลโครงการวิธีดำเนินการวิจัยใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็น และเทคนิควิธีวิจัยแบบเดลฟาย จำนวน 3 รอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนปลายทางส่วนใหญ่มีการวางแผนการดำเนินงานโดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการในโครงการ ห้องเรียนทางไกลมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่องต่อ 1 ห้องเรียน ไม่มีเครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสารใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ครูปลายทางมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน และแจ้งให้นักเรียนทราบ ชี้แจง อธิบาย เพิ่มเติมได้เข้าใจชัดเจน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ พบว่ามีปัญหาในด้านของครูปลายทาง การจัดชั้นเรียน เวลาในการรับชมรายการออกอากาศ และอุปกรณ์การรับสัญญาณดาวเทียม ความต้องการส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ต้องการได้รับสารนิเทศติดตาม และต้องการได้รับเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า 2. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อความในระดับมากที่สุดและมาก จำนวน 42 ข้อ จากจำนวน 139 ข้อ ทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังนี้ : (1) ด้านการวางแผน : ขั้นตอนการวางแผนงานทั้งหมดมี 6 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วางแผนดำเนินการ ดำเนินงานตามโครงการ ติดตามการดำเนินการ ประเมินโครงการ เขียนรายงานและเผยแพร่ (2) ด้านการจัดบุคลากร : มีการกำหนดแผนผังคณะกรรมการการเรียนการสอนทางไกล และหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเรียงลำดับตามความรับผิดชอบ (3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน : ให้มีเครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องต่อห้องเรียน ห้องเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้ได้รับเอกสารประกอบการสอนทางไกลล่วงหน้า (4) ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน : ให้ครูและนักเรียนปลายทางเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และจัดสอนซ่อมเสริม มีเครื่องโทรศัพท์ และเครื่องโทรสารใช้ในการเรียนการสอน (5) ด้านการประเมินผลโครงการ : ให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์การประเมินโครงการเครื่องมือในการประเมินคือแบบสอบถามและแบบสังเกต ครูผู้สอน นักเรียน ช่างเทคนิค ครูโสตทัศนศึกษา และหัวหน้า หมวดวิชาเป็นผู้ให้ข้อมูล มีผู้รับผิดชอบการประเมินโครงการ เวลาในการประเมินโครงการ คือ กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน

บรรณานุกรม :
อภิญญา นัยวิรัตน์ . (2541). การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิญญา นัยวิรัตน์ . 2541. "การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิญญา นัยวิรัตน์ . "การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
อภิญญา นัยวิรัตน์ . การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางในโครงการการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.