ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
นักวิจัย : ธีระศักดิ์ หมากผิน
คำค้น : tci , ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=JSG5080002 , http://research.trf.or.th/node/2664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย (ฐานข้อมูล TCI) พร้อมทั้งรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ.2550-2552 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550-30 มิถุนายน 2553 ผลการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ปัจจุบันฐานข้อมูล TCI มีวารสารในฐานข้อมูลจำนวน 382 รายการ แบ่งเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 187 รายการ และวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 195 รายการ โดยมีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 จำนวน 30,018 บทความ และถูกอ้างอิงเป็นจำนวน 14,183 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนที่ถูกอ้างอิงเท่ากับ 0.472 ครั้ง/บทความ วารสารที่มีค่า TCI Impact Factors สูงสุดระหว่างปี พ.ศ.2550-2552 ได้แก่ วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่า TCI Impact Factors เท่ากับ 1.327 ในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ศูนย์ TCI ยังได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 ศูนย์ฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด 8 บทความ แบ่งเป็น บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ จำนวน 4 เรื่อง, บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 2 เรื่อง และบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 2 เรื่อง การดำเนินงานของโครงการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศก่อให้เกิดผลกระทบต่อวงการวิชาการของประเทศหลายประการ อาทิเช่น การมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของบทความในวารสารไทยได้ ส่งผลให้มีการนำความรู้ และผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล TCI ไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ การให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของวารสาร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ธีระศักดิ์ หมากผิน . (2553). การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระศักดิ์ หมากผิน . 2553. "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระศักดิ์ หมากผิน . "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ธีระศักดิ์ หมากผิน . การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.