ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

The molecular genetics of mammary carcinogenesis in the rat

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : The molecular genetics of mammary carcinogenesis in the rat
นักวิจัย : ปีติ ธุวจิตต์
คำค้น : genetics of mammary carcinogenesis , rat , The molecular
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IPD4680004 , http://research.trf.or.th/node/2661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีความสำคัญ เนื่องจากพบมากทั่วโลก รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยด้วย การศึกษากระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม สามารถศึกษาในสัตว์ทดลอง แต่เดิมจะศึกษากันมากในหนู mouse แต่ในปัจจุบันการศึกษาได้ก้าวหน้าขึ้นโดยได้มีการศึกษาในหนู rat ซึ่งมีความใกล้เคียงกว่ามนุษย์มากกว่าหนู mouse กระบวนการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นมีความเกี่ยวพันกับจีนหลายชนิด ทั้งจีนที่พิสูจน์แน่แล้วว่าเกี่ยวพันกับกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม ได้แก่ จีนควบคุมการสร้าง BRCA2 และจีนที่สงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดมะเร็งเต้านม ได้แก่ จีนควบคุมการสร้าง methylguanine nethyltransferase โดยที่ BRCA2 เป็นโปรตีนกลุ่มยับยั้ง การเกิดมะเร็ง (tumor suppressor protein) หากเกิดการกลายพันธุ์อันทำให้มีการแสดงออกของจีนควบคุมการสร้าง BRCA2 ลดลง พบว่าจะเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็ง เต้านมมากขึ้นทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลอง การศึกษาใน Y1418-BRCA2-knockout rat ซึ่งเป็น knockout rat สายพันธุ์แรกในโลกซึ่งพัฒนาโดย Professor Micheal Gould's Lab, McArdle labpratory for cancer research, UW-Madison พบว่าหน rat ที่มีการกลายพันธุ์ของจีน BRCA2 มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้ มากกว่าหนูปกติ จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าจะมีการกลายพันธุ์แบบ nonsense mutation ของจีน BRCA2 ที่ต่ำแหน่ง 1418 แต่ก็มีการแสดงออกของโปรตีนขนาด สั้นแทน ไม่ได้หมดการแสดงออกโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ primary cultural embryonic fibroblast ซึ่งแยกได้จาก embryo ของ heterozygous Y1418-BRCA2 rat parents ทั้งที่มีการกลายพันธุ์แบบ homozygous, heterozygous และแบบที่ไม่มีการกลายพันธุ์ พบว่าทั้ง 3 ชนิดตอบสนองต่อการฉายรังสีที่ 4, 8 และ 12 Gy ไม่ แต่กต่างกันชัดเจน ขณะที่ methylguanine methyltransferase เป็นเอนไซม์ซึ่งทำหน้าที่ในการซ่อมแซมความผิดปกติของดีเอ็นเอ (DNA repairing enzyme) ซึ่งจีนควบคุม การสร้าง methylguanine methyltransferase นั้นมีการแสดงออกต่ำในหนู rat ที่ยังไม่โตเต็ฒที่ ซึ่งมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าหนู rat ที่โตเต็มที่แล้ว ถึงขณะนี้ ผู้วิจัยได้แยกสกัดดีเอ็นเอออกจากเซลล์ต่อมน้ำนมของหนูอายุ 3 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างบริเวณ promoter ของจีนควบคุม การสร้างเอนไซม์ methylguanine methyltransferase ในด้าน methylation ต่อไป Breast cancer is an important disease in both Thailand and USA. Breast carcinogenesis study is now in advance, progess from mouse to rat which is the more related specie to human. Breast cancer is a disease caused from abnormal genes, for example, BRCA2 gene which is a tunor suppressor gene, and methylguanine methyltransferase gene which is a DNA repair gene. For BRCA2 gene, previous studies showed that nonsense mutation of this gene leading to more breast cancer susceptibility in both human and animal models. Study in Y1418-BRCA2-knockout rat that is the first knockout rat in the world, developed by Professor Micheal Gould's Lab McArdle laboratory for cancer research, UW-Madison, found that mutant rats have more chance to be mammary cancer. My finding is that the truncated protein is still expressed. And all 3 genotypes of primary cultural embryonic fibroblast from heterozygous Y1418-BRCA2-knockout rat parents (homozygous mutant, heterozygous mutant and wild type ) showed the similar pattern in respone to 4, 8 and 12 Gy radiation. While methylguanine methyltransferase is a DNA repairing enzyme. Its deficiencies in immature rat results in the increase of breast cancer risk when expose to carcinogen. Now a day, my work finished the extraction of genomic DNA from mammary gland of 3-week-old rat and 8-week-old rat. Further work is the compatison of DNA methylation in promoter region of mathylhuanine methyltransferase gene.

บรรณานุกรม :
ปีติ ธุวจิตต์ . (2548). The molecular genetics of mammary carcinogenesis in the rat.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปีติ ธุวจิตต์ . 2548. "The molecular genetics of mammary carcinogenesis in the rat".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปีติ ธุวจิตต์ . "The molecular genetics of mammary carcinogenesis in the rat."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ปีติ ธุวจิตต์ . The molecular genetics of mammary carcinogenesis in the rat. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.