ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต
นักวิจัย : รินลี่ ลิมปิศิริสันต์
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , โครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต , การใช้น้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705905 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ใช้น้ำกับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 398 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากประชาชนผู้ใช้น้ำที่มีรายชื่ออยู่ทะเบียนผู้ใช้น้ำประเภท "ที่อยู่อาศัย" ของพื้นที่ในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย T-Test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะทางประชากรทางด้านเพศของผู้ใช้น้ำไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร ส่วนลักษณะทางประชากรทางด้านอายุสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ลักษณะประชากรทางด้านอาชีพสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ และ ลักษณะประชากรทางด้านการศึกษา สัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางด้านสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ 2. ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้น้ำในด้านอายุและการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการลดน้ำสูญเสียในเชิงบวก 3. ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้น้ำในด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดน้ำสูญเสีย 4. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการลดน้ำสูญเสียจากสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความรู้เกี่ยวกับโครงการลดน้ำสูญเสีย 5. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ เกี่ยวกับโครงการลดน้ำสูญเสียมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดน้ำสูญเสีย 6. ความรู้เกี่ยวกับโครงการลดน้ำสูญเสียมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการลดน้ำสูญเสีย 7. ผู้ใช้น้ำมีการเปิดรับข่าวสารน้อยมาก มีความรู้เรื่องโครงการลดน้ำสูญเสียในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมในการลดน้ำสูญเสียน้อย

บรรณานุกรม :
รินลี่ ลิมปิศิริสันต์ . (2544). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รินลี่ ลิมปิศิริสันต์ . 2544. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รินลี่ ลิมปิศิริสันต์ . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
รินลี่ ลิมปิศิริสันต์ . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.