ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : วิภา บุญแดง
คำค้น : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด -- การศึกษาการใช้ , ห้องสมุดเฉพาะ -- ไทย , หอสมุดปรีดี พนมยงค์ , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชลัยพร เหมะรัชตะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735758 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านวัตถุประสงค์ ความถี่ในการใช้ ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ เนื้อหาวิชา บริการ และปัญหาในการใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อาจารย์ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบการสอน โดยส่วนใหญ่เข้าใช้ 2-3 ครั้งต่อเดือน ทรัพยากรสารนิเทศที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้คือหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ ใช้เนื้อหาวิชาหมวดเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่สุด และส่วนใหญ่ใช้บริการยืมคืน ขณะที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบการทำรายงาน ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ โดยเข้าใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ทรัพยากรสารนิเทศที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือหนังสือทั่วไปภาษาไทย ใช้เนื้อหาวิชาหมวดเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่สุด และส่วนใหญ่ใช้บริการยืม-คืนเช่นเดียวกันกับอาจารย์ ส่วนปัญหาที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประสบปัญหาในระดับมาก ได้แก่ มีรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการในฐานข้อมูล แต่หาตัวเล่มไม่พบ (X=3.80) ต้องรอถ่ายเอกสารนาน (X=3.79) และเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องบ่อย (X=3.57) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วิภา บุญแดง . (2546). การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา บุญแดง . 2546. "การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา บุญแดง . "การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วิภา บุญแดง . การใช้หอสมุดปรีดี พนมยงค์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.