ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส
นักวิจัย : พัชรินทร์ แซ่แฮ่
คำค้น : การวิเคราะห์อภิมาน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741701578 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9535
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการ วิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส โดยมีขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การจัดทำเอกสารประกอบการใช้โปรแกรม และการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้เขียนโดยใช้ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4.0 และใช้ชุดคำสั่งของภาษา Visual Basic 6.0 ทำการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้วิจัยและผู้ประเมินโปรแกรม 20 คน ซึ่งมีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานความรู้การวิเคราะห์อภิมาน ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ทำให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ 1) คู่มือการวิเคราะห์อภิมาน เป็นส่วนที่อธิบายเกี่ยวกับมโนทัศน์การสังเคราะห์งานวิจัย และการวิเคราะห์อภิมาน 2) โปรแกรมการวิเคราะห์อภิมาน เป็นโปรแกรมที่สามารถรับข้อมูลได้ตามรูปแบบการคำนวณค่าดัชนีมาตรฐาน 16 รูปแบบ ประมาณค่าดัชนีมาตรฐานด้วยการคำนวณโดยตรง 10 รูปแบบ และการประมาณค่าดัชนีมาตรฐานจากค่าสถิติทดสอบ 6 รูปแบบ และสามารถป้อนข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยได้โดยไม่จำกัด จากการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้วิจัย พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพในด้าน ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ระบบป้องกันการทำงานผิดพลาด ความเร็ว และจากการประเมินโดยผู้ประเมินโปรแกรมพบว่า โปรแกรมมีความทันสมัย เรียกใช้ง่ายและสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน

บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ แซ่แฮ่ . (2544). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร์ แซ่แฮ่ . 2544. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรินทร์ แซ่แฮ่ . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
พัชรินทร์ แซ่แฮ่ . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของกลาส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.