ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม
นักวิจัย : ธเนศ จงรุจินันท์
คำค้น : แลนแซท , การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741754469 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การนำภาพดาวเทียมต่างเวลามาตรวจหาความเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินโดยปราศจากกระบวนการเตรียมภาพก่อนให้ความถูกต้องไม่เพียงพอ เพราะผลต่างของค่า DN ที่ได้ ไม่ได้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินอย่างเดียว แต่มีบางส่วนเกิดจากความแตกต่างของสภาพชั้นบรรยากาศ, มุมของดวงอาทิตย์, ระยะจากโลกถึงดวงอาทิตย์ และค่าพารามิเตอร์การวัดสอบของเซนเซอร์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลารวมอยู่ด้วย การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เป็นแนวทางหนึ่งในการขจัดผลเนื่องจากปัจจัยข้างต้นด้วยการแปลงค่า DN ของภาพดาวเทียมให้เป็นค่าการสะท้อนสิ่งปกคลุมดิน งานศึกษานี้ได้นำภาพดาวเทียม LANDSAT-5 TM ปี ค.ศ. 1990 และ 2000 บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยมาผ่านการปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์หลายวิธีก่อนนำภาพมาตรวจหาความเปลี่ยนแปลงด้วยการนำช่วงคลื่นมาลบกันได้แก่ วิธี Dark Target Subtraction อย่างง่าย, วิธี Dark Target Subtraction ที่ใช้ซอฟต์แวร์การถ่ายเทรังสี 6S ร่วมด้วยและวิธี Dense Dark Vegetation ซึ่งวิธีเหล่านี้มีจุดเด่นที่เป็นวิธีแบบที่ใช้เฉพาะภาพเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของชั้นบรรยากาศโดยไม่ต้องการข้อมูลของชั้นบรรยากาศขณะบันทึกภาพ จากผลการประเมินความถูกต้องพบว่าการปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์ทุกวิธีสามารถเพิ่มความถูกต้องของการตรวจหาความเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว วิธี Dark Target Subtraction อย่างง่ายสามารถตรวจหาความเปลี่ยนแปลงด้วยความถูกต้องเทียบเท่ากับวิธีอื่นที่มีความซับซ้อนกว่าแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มค่าพารามิเตอร์จากซอฟต์แวร์การถ่ายเทรังสีไม่มีความจำเป็น วิธี Dark Target Subtraction อย่างง่ายจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าในการนำไปใช้ในการตรวจหาความเปลี่ยนแปลง

บรรณานุกรม :
ธเนศ จงรุจินันท์ . (2546). การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ จงรุจินันท์ . 2546. "การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ จงรุจินันท์ . "การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ธเนศ จงรุจินันท์ . การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.