ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : นฤมล ชัยภักดี
คำค้น : การประมาณต้นทุน , การศึกษาขั้นมัธยม -- ค่าใช้จ่าย , การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิศา ชูโต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740303277 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10959
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาการใช้วิธีคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรมในบริบทของสถานศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2543 ด้วยวิธีคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรมและประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในปี 2544 ด้วยการเปรียบเทียบกับกิจกรรมปี 2543 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเป็นเวลา 4 เดือน โดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโรงเรียนถึงวิธีดำเนินกิจกรรม จำนวนทรัพยากรที่ใช้และมูลค่าของทรัพยากร รวมทั้งศึกษาเอกสารบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนส่วนของโรงเรียนกอไผ่ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรมสามารถนำไปใช้ในบริบทของโรงเรียนได้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโรงเรียนเป็นรายกิจกรรม กล่าวคือ ปี 2543 โรงเรียนกอไผ่ลงทุนในกิจกรรมสนับสนุนคิดเป็น 35% ของงบประมาณกิจการมัธยม ลงทุนในกิจกรรมรวมระดับมัธยม 40% กิจกรรมเฉพาะระดับมัธยม 25% เกิดต้นทุนสูญเปล่าถ้ามีการสอนตามหลักสูตร (20 สัปดาห์ต่อภาค) 24% เนื่องจากโรงเรียนมีการสอนจริงเพียง 13.8 สัปดาห์ต่อภาค จึงเกิดต้นทุนสูญเปล่าสูงถึง 29% ต้นทุนต่อหัวต่อปีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2543 เฉลี่ย 12,459.02 บาท จำแนกเป็นต้นทุนส่วนของโรงเรียน 8,371.40 บาทต่อคนต่อปี ต้นทุนส่วนของนักเรียน 4,087.62 บาทต่อคนต่อปี ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนกอไผ่ ปีการศึกษา 2544 มีค่าประมาณ 12,720.66 บาท เป็นต้นทุนส่วนของโรงเรียน 8,547.20 บาท ต้นทุนส่วนของนักเรียนเฉลี่ย 4,173.46 บาท

บรรณานุกรม :
นฤมล ชัยภักดี . (2544). การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล ชัยภักดี . 2544. "การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล ชัยภักดี . "การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นฤมล ชัยภักดี . การประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการคิดต้นทุนแบบอิงกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงเรียนกอไผ่ จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.