ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง
นักวิจัย : ปริมลาภ วสุวัต
คำค้น : อาคาร -- การใช้พลังงาน , อาคารราชการ -- การใช้พลังงาน , การปรับอากาศ , อาคาร -- แสงสว่าง , การใช้พลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต จินดาวณิค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743344756 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาแสวงหากลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่เหมาะสมในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สำหรับอาคารสำนักงานราชการขนาด 2,460 ตารางเมตร อาคารกรณีศึกษาได้ถูกสำรวจ ประเมิน และวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมด้านอุณหภูมิและการใช้พลังงานในอาคาร แบบจำลองสภาพการใช้พลังงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DOE 2.1 D. นำมาใช้เป็นตัวแทนอาคารกรณีศึกษา เพื่อประเมินผลการใช้พลังงานในอาคาร เมื่อปรับปรุงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละวิธี พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของอาคารกรณีศึกษาถูกนำไปใช้ในระบบปรับอากาศ เนื่องจากคุณสมบัติองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ ลักษณะเปลือกอาคารประกอบด้วยผนังทึบ ช่องแสง และการรั่วไหลอากาศผ่านรอยรั่วของหน้าต่าง ที่ไม่สามารถต้านทานการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกอาคาร ลักษณะทางกายภาพของอาคารที่มีแผงกันแดดโดยรอบ มีผลดีต่อการลดความร้อน เนื่องจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบหน้าต่างช่องแสงอาคาร แต่ทำให้ไม่สามารถนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารได้ ระบบแสงประดิษฐ์ในอาคารเดิมมีค่าการส่องสว่างเฉลี่ย ที่ต่ำกว่ามมาตรฐานในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า แสงสว่างเกินกว่าค่ากฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ และการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร มีผลต่อการเพิ่มความร้อนเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื้นที่ปรับอากาศส่งผลต่อการเพิ่มภาระปรับเย็นในอาคารเช่นกัน ผลการศึกษาสามารถนำเสนอเป็นแผนกกลยุทธ์ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4 แนวทาง การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาในแต่ละแนวทาง สามารถลดการใช้พลังงานในอาคารได้ร้อยละ 10.18 ถึง 18.56 และมีมูลค่าการลงทุนระหว่าง 411,950 ถึง 1,050,910 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 10 ปี

บรรณานุกรม :
ปริมลาภ วสุวัต . (2542). กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริมลาภ วสุวัต . 2542. "กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริมลาภ วสุวัต . "กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปริมลาภ วสุวัต . กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.