ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว
นักวิจัย : ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย
คำค้น : ของเสียอันตราย , เหล็กเส้น , ของเสียอันตราย -- การทำให้เป็นของแข็ง , ปูนซีเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรี ขาวเธียร , บุญยง โล่ห์วงศ์วัฒน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743333134 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาการทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า โดยใช้วัสดุประสานชนิดต่างๆ เพื่อพิจารณาเลือกใช้ชนิดและสัดส่วนของวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด ในการทำกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กให้เป็นก้อนแข็ง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) กากตะกรันที่ใช้ทดลองเป็นกากตะกรันที่เกิดจากเตาหลอมเหล็ก ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะมีกากตะกรันประเภทนี้ เกิดขึ้นประมาณ 45,300 ตันต่อปี กากตะกรันที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท ได้แก่ กากตะกรันดำ คือ กากตะกรันที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการกำจัดสารมลทินในน้ำเหล็ก และกากตะกรันขาว คือ กากตะกรันที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปรับแต่งคุณภาพของน้ำเหล็ก กากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้านี้ ถูกจัดให้เป็นของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดจำเพาะประเภทหรือจำเพาะชนิด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ผลการศึกษาพบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด ในการทำกากตะกรันทั้ง 2 ชนิดให้เป็นก้อนแข็ง โดยประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดและมีค่ากำลังรับแรงอัดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุประสานชนิดอื่น คือ ปูนซีเมนต์ผสมปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลิเกต และปูนซีเมนต์ผสมปูนขาวผสมโซเดียมซิลิเกต ที่อัตราส่วนที่เท่ากัน และพบว่าอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 15 เทียบกับน้ำหนักของกากตะกรันทั้ง 2 ประเภท และที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.7 เป็นสัดส่วนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด โดยมีค่ากำลังรับแรงอัดผ่านมาตรฐานของกระกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531) ความหนาแน่นและปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด ผ่านมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) สำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการทำให้เป็นก้อน ค่าขนส่งไปยังหลุมฝังกลบ และค่าฝังกลบที่ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี ในการกำจัดกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิด รวมกัน เท่ากับ 1,230 บาท ต่อตันกากตะกรันหรือเท่ากับ 73.80 บาท ต่อการผลิตเหล็กเส้น 1 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของราคาเหล็กเส้น

บรรณานุกรม :
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . (2542). การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . 2542. "การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . "การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ประกฤต ฉัตรแสงอุทัย . การทำเสถียรกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และ/หรือปูนขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.