ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้
นักวิจัย : สุรพล ไพโรจน์ประยูร
คำค้น : อาจารย์มหาวิทยาลัย , ครูวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745615862 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10469
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการและสภาพที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้ ในสมรรถภาพด้านเนื้อหาวิชา เทคนิคการสอน การประเมินผล และทักษณะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูภาคใต้ทั้ง 5 สถาบัน รวม 69 คน และนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 สถาบัน รวม 300 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างมัชฌิมเลขคณิตของคะแนนจากการทดสอบค่า ที ผลการวิจัยปรากฎว่า : 1. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคใต้ เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ที่ต้องการกับสภาพที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง พบว่า ระดับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการกับระดับสมรรถภาพที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ตามความต้องการทุกด้าน 2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่ต้องการกับสภาพที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง พบว่าระดับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการกับระดับสมรรถภาพที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ตามความต้องการทุกด้าน 3. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้ เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ในสภาพที่มีหรือปฏิบัติอยู่จริง พบว่าความคิดเห็นของตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นวิทยาลัยครูสงขลา และวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางส

บรรณานุกรม :
สุรพล ไพโรจน์ประยูร . (2525). ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ไพโรจน์ประยูร . 2525. "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ไพโรจน์ประยูร . "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุรพล ไพโรจน์ประยูร . ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพอาจารย์วิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยครูภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.