ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
นักวิจัย : สมศักดิ์ ขวัญแก้ว
คำค้น : ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ที่ดินของรัฐ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745640115 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

จุดมุ่งหมายในวิทยานิพนธ์นี้ คือการหยิบยกข้อปัญหาต่าง ๆ ในทางกฎหมายและการบริหารที่ราชพัสดุ มาวิเคราะห์และสรุปแนวทางการพิจารณาทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไป ซึ่งข้อสรุปต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาททางกฎหมายและการบริหารงานที่ราชพัสดุ มีแนวทางแก้ไขดังนี้ 1. ควรส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของที่ราชพัสดุอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 2. ควรจัดทำเอกสารหลักฐานและทะเบียนที่ราชพัสดุให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ 3. ควรเพิ่มอัตรากำลังและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ 4. ควรขยายองค์กรบริหารเป็นกรมราชพัสดุเหมือนในอดีต เพราะจะได้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารงานเฉพาะเรื่องที่ราชพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. รัฐบาลควรมองเห็นความสำคัญของที่ราชพัสดุ โดยการสนับสนุนในด้านงบประมาณ ให้การบริหารงานที่ราชพัสดุเป็นไปด้วยดี

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ขวัญแก้ว . (2528). ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ขวัญแก้ว . 2528. "ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ขวัญแก้ว . "ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สมศักดิ์ ขวัญแก้ว . ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.