ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช
นักวิจัย : ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์
คำค้น : กงเต๊ก , ชาวจีน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ชาวจีน -- พิธีศพ , พิธีศพ , ชาวจีน -- เครือญาติ , เยาวราช (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741754566 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

พิธีกงเต๊กเป็นพิธีกรรมชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพิธีศพของชาวจึน เพื่อแสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษของตน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างครอบครัวจึน ที่มีการกำหนดบทบาทของสมาชิกในครอบครัวและสายตระกูลได้อย่างชัดเจน พิธีกงเต๊กยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อของชาวจีน ที่ถือว่าการทำกงเต๊กเป็นการตอบแทนผู้ตายให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย เช่นเดียวกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดังที่เห็นจากการประกอบพิธีครบตามขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้นตอนที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความกตัญญูที่มีต่อผู้ตาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในพิธีกงเต๊กให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก การเสื่อมสลายของระบบครอบครัวจีนเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลให้ค่านิยมในการประกอบพิธีกงเต๊กมีแนวโน้มที่จะลดความสำคัญลง อันเป็นผลมาจากการผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย เช่นมีการใช้โลงศพแบบไทยแทนโลงศพแบบจีน และมีการเผาศพแบบไทยแทนการฝังศพแบบจีนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีกงเต๊ก แม้จะมีจำนวนลดลงและอาจสูญหายไปได้ในที่สุด แต่ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวจีน ค่านิยมในเรื่องความกตัญญูและความผูกพันระหว่างครอบครัวและสายตระกูล

บรรณานุกรม :
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ . (2547). พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ . 2547. "พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ . "พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ . พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.