ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คำค้น : การพัฒนาประเทศ , ทางด่วนข้อมูล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG3890001 , http://research.trf.or.th/node/2652
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทางด่วนข้อมูล คือ เครือข่ายสาธารณะที่เชื่อมต่อครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณกว้าง มีความเร็วและความจุของสายส่งสูง สามารถส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสื่อสารแบบโต้ตอบกันได้ ในช่วงที่ผ่านมานี้ ทางด่วนข้อมูลได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ ในฐานะที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศแห่งชาติ(National Information Infrastructure) ในยุคสังคมสารสนเทศ รายงานผลการวิจัยเรื่อง "ทางด่วนข้อมูล: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ" นี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และเสนอกรอบในการทำความเข้าใจเรื่องทางด่วนข้อมูลแก่นักวางแผน ผู้บริหาร นักวิชาการ สื่อมวลชน และ สาธารณชนไทยด้วยการสำรวจความเคลื่อนไหวด้านเทโนโลยี รายงานความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆ ในการสร้างทางด่วนข้อมูล ทั้งนี้เพื่อนำมาสู่การเปิดประเด็นการถกเถียงกันว่า ทางด่วนข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยหรือไม่อย่างไร และในกรณีที่สังคมไทยมีความเห็นพ้องกันว่า ทางด่วนข้อมูลเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย ทางด่วนข้อมูลที่พึงปราถนาสำหรับประเทศไทยควรจะมีรูปลักษณ์อย่างไร และการดำเนินการสร้างตลอดจนการใช้งานทางด่วนข้อมูลในประเทศไทยควรเป็นอย่างไร ในด้านการทำความเข้าใจเรื่องทางด่วนข้อมูล รายงานผลการวิจัยฉบับนี้เสนอว่าเราสามารถเข้าใจทางด่วนข้อมูลได้จาการมองว่า มันคือการพัฒนาการในอนาคตของเครือข่ายสามประเภทในปัจจุบันอันได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ เครือข่ายเคเบิลทีวีซึ่งเป็นเครือข่ายเอกชน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายระดับรากหญ้า มุมมองนี้สามารถช่วยให้เราสามารถจินตนาการภาพลักษณ์ของทางด่วนข้อมูลที่พึงปราถนาได้ว่า จะต้องเป็นเครือข่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหาของประเทศไทย สามารถใช้งานได้ ง่ายมีกลไกในการรักษาความลับส่วนตัวของผู้ใช้ และมีความปลอดภัยของเครือข่าย มีความสมมาตรในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารแบบโต้ตอบสองทิศทางได้ในเวลาเดียวกัน เลี้ยงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพอสมควร มีการบริการหลากหลายในระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีลักษณะเปิดกว้างในการเข้าร่วม และมีบรรยากาศการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในด้านการติดตามความเคลื่อนไหวในการสร้างทางด่วนข้อมูลของต่างประเทศ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์แผนการสร้างทางด่วนข้อมูลของ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ตลอดจน แผนการสร้างทางด่วนข้อมูลในระดับโลกที่สหรัฐเป็นผู้เสนอขึ้น และได้เปรียบเทียบแผนเหล่านั้นในด้านต่างๆ ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยี คณะผู้วิจัยได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีใดบ้างสามารถนำมาใช้ในการสร้างทางด่วนข้อมูลได้ ตลอดจน เสนอวิธีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งได้แก่เทคโนโลยีใยแก้วนำแสงในการสร้างเครือข่ายบริการร่วมระบบดิจิตอลแบบช่องสัญญาณกว้าง(B-ISDN) เป็นเครือข่ายหลักของทางด่วนข้อมูลของประเทศ และใช้เครือข่ายจากเทคโนโลยีอื่นประกอบเป็นเครือข่ายเสริม แนวคิดในการเลือกเทคโนโลยีดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การสื่อสารบนทางด่วนข้อมูล สามารถสื่อสารข้อมูลแบบมัลติมีเดีย และสามารถโต้ตอบแบบสมมาตรสองทิศทางได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถดังกล่าวจำเป็นต่อการให้บริการสาธารณประโยชน์ที่จะเสนอต่อไป ในด้านขอบเขตของการวางเครือข่าย คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการสร้างทางด่วนข้อมูลเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึง โดยตีความหมายของการให้บริการอย่างทั่วถึงว่า คือการสร้างเครือข่ายให้เข้าถึงบริเวณต่างๆ ในเขตเมือง และหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตชนบทโดยเสนอกำหนดเวลาการวางเครือข่ายให้แล้วเสร็จภายในปี 2015 นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้สร้างแบบจำลองในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งพบว่า ค่าใช้จ่ายมีมูลค่าประมาณ 2.8 แสนล้านบาทเมื่อคิดราคาในปัจจุบัน ในด้านการให้บริการ คณะผู้วิจัยเสนอรูปแบบของการบริการบนทางด่วนข้อมูล 4 แบบ คือ บริการแบบถ่ายทอดสารสนเทศ บริการแบบฐานข้อมูล บริการแบบโต้ตอบในเวลาเดียวกัน และบริการแบบโต้ตอบต่างเวลากัน บริการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ทางด่วนข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยใน 8 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การวิจัยและพัฒนา ราชการ การเกษตร องค์กรประชาชน และธุรกิจ รูปธรรมของข้อเสนอดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การประยุกต์ใช้ทางด่วนข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจะได้ผลดีที่สุด เมื่อดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างสังคม ให้เป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่มีความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ ในด้านกระบวนการนำทางด่วนข้อมูลเข้ามาใช้ในสังคมไทย คณะผู้วิจัยเสนอว่าควรสร้างความเห็นพ้องของสังคม โดยผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใสและเปิดกว้างรับความคิดเห็นฝ่ายต่างๆ ในประเด็นในเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ ก่อนการดำเนินการสร้างและให้บริการทางด่วนข้อมูล คณะผู้วิจัยเสนอว่า ควรจัดให้มีการทดลองนำร่อง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ คาดคะเนปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นและเพื่อแสวงหาวิธีการในการประยุกต์ใช้ทางด่วนข้อมูลที่สังคมยอมรับได้ ในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยได้ใช้กรอบ"สมานุภาพ" ในการกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาครัฐมีบทบาทในการริเริ่มเพื่อสร้างความเห็นพ้องของสังคมในการสร้างทางด่วนข้อมูล สนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเพื่อให้บริการบนทางด่วนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ควบคุมดูแลในระดับนโยบาย เพื่อให้ทางด่วนข้อมูลเป็นไปเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ภาคธุรกิจเอกชนควรมีบทบาทในการลงทุน และดำเนินการให้บริการทางด่วนข้อมูลที่มีคุณภาพ ในขณะที่ประชาชนทั่วไป เป็นผู้ใช้บริการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆบนทางด่วนข้อมูลเสมือนเป็น"ชุมชน" ของตน เพื่อแสดงถึงการประยุกต์ใช้กรอบการวิจัยดังกล่าวในระดับรูปธรรม คณะผู้วิจัยได้ยกกรณีศึกษา 2 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างแรกกล่าวบทบาทของ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ ภาคประชาชนในการผลิตสารสนเทศ และบริการบนทางด่วนข้อมูล ส่วนตัวอย่างที่สองกล่าวถึง บทบาทของภาคต่างๆ ดังกล่าวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจาการใช้ทางด่วนข้อมูลโดยเฉพาะปัญหาสารสนเทศอนาจาร

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . (2539). ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . 2539. "ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . "ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2539.