ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
นักวิจัย : พงษ์พันธ์ จั่นเงิน
คำค้น : การขนส่งมวลชน , การเดินทาง , สนามบิน , รถไฟ , ผู้โดยสารเครื่องบิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743339744 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

แสดงจำนวนผู้โดยสารในอนาคต ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 โดยทางถนนเกิดปัญหาอย่างรุนแรง ดังนั้นการเดินทางรูปแบบอื่น จึงนำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว การศึกษาในครั้งนี้ได้นำปัจจัยมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลทำนายปริมาณการจราจรบนโครงข่ายถนน ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยานในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ความยาวของพื้นที่จอดรับส่งผู้โดยสารบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร และระบบการเคลื่อนตัวของการจราจรบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร จากการวิเคราะห์เมื่อทราบว่าจำนวนผู้โดยสารเท่าใด ที่จะทำให้การเดินทางโดยถนนเกิดปัญหาแล้ว ก็ได้พิจารณาหาการเดินทางรูปแบบอื่นมาช่วยเสริม เพื่อให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลการศึกษาพบว่า การเดินทางโดยรถไฟมีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งรถไฟที่ได้พิจารณามี 3 ชนิด ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (HST) รถไฟฟ้าธนายง (BTS) และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในด้านต่างๆ แล้วพบว่า รถไฟสายภาคตะวันออกของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความเหมาะสมที่สุดทั้งด้านความพร้อมของระบบที่มีอยู่ ความสามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และยังเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยที่สุดด้วย สำหรับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งสถานีรถไฟในใจกลางกรุงเทพนั้น ได้พิจารณาพบว่า พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันมีความเหมาะสมที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อีก 2 แห่ง คือ สถานีรถไฟหัวลำโพงและพื้นที่บริเวณโรงงานยาสูบ เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสถานที่ตั้ง ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการจัดความถี่ได้ตามต้องการ และยังมีจุดตัดระหว่างรางรถไฟกับถนนน้อยที่สุดด้วย โดยรถไฟที่เหมาะสมจะนำมาให้บริการคือ รถไฟดีเซลรางปรับอากาศ ให้บริการระหว่าง 05.30-23.30 น. โดยมีความถี่ 15-20 นาที

บรรณานุกรม :
พงษ์พันธ์ จั่นเงิน . (2542). รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์พันธ์ จั่นเงิน . 2542. "รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พงษ์พันธ์ จั่นเงิน . "รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พงษ์พันธ์ จั่นเงิน . รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.