ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
นักวิจัย : พรชัย ทรัพย์ยิ่ง
คำค้น : การค้าระหว่างประเทศ , การเงินระหว่างประเทศ , การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ , การกู้ยืมของรัฐบาล , เงินทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตนา สายคณิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743334106 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การทำวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินกู้โดยตรงจากต่างประเทศ ในการศึกษาได้ใช้ Ordinary Least Square (OLS) และ Two-stage Least Square (TSLS) เพื่อศึกษาปัจจัยกำหนดและผลกระทบตามลำดับ โดยใช้ช่วงเวลา 31 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2534 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2541 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยกำหนดการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยยูโรดอลลาร์ ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิดดำเนินกิจการวิเทศธนกิจและการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน สำหรับปัจจัยกำหนดการไหลออกของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยยูโรดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปิดดำเนินกิจการวิเทศธนกิจและการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ในส่วนของปัจจัยกำหนดการไหลเข้าของเงินกู้โดยตรงจากต่างประเทศได้แก่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย ดุลบัญชีเดินสะพัด การจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจและการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ในขณะที่ปัจจัยกำหนดการไหลออกของเงินกู้โดยตรงจากต่างประเทศได้แก่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราภาระการชำระหนี้ การจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจและการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ส่วนในกรณีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของการไหลเข้าของทั้งเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินกู้โดยตรงจากต่างประเทศ จะทำให้ดุลการค้าเลวลง ในขณะที่การไหลออกของทั้งเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินกู้โดยตรงจากต่างประเทศจะทำให้ดุลการค้าดีขึ้น

บรรณานุกรม :
พรชัย ทรัพย์ยิ่ง . (2542). ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย ทรัพย์ยิ่ง . 2542. "ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรชัย ทรัพย์ยิ่ง . "ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พรชัย ทรัพย์ยิ่ง . ปัจจัยกำหนดและผลกระทบของเงินทุนต่างประเทศภาคเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.