ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
นักวิจัย : พเยาว์ ฤทธิแพทย์
คำค้น : ลิสเรลโมเดล , ข้าราชการ , ค่านิยม , ระบบอาวุโส , โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743332324 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,212 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) ได้แบบสอบถามกลับคืนคิดเป็นร้อยละ 61 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างด้วยการหาค่าสถิติเชิงบรรยาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติทดสอบ t-test และ one-way ANOVA วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.10 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของค่านิยมความมีอาวุโสได้ร้อยละ 67 ผลการตรวจความตรงของโมเดล มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 19.85 ที่องศาอิสระเท่ากับ 13 ; p = 0.099 ; ค่า GFI = 1.00 ; ค่า AGFI = 0.98 ค่า RMR = 0.0097 โดยตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมส่งผลต่อค่านิยมความมีอาวุโสสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ คือ ระดับการศึกษา รองลงมาได้แก่ อายุ ระดับ (ซี) และการมีบิดารับราชการ ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
พเยาว์ ฤทธิแพทย์ . (2542). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พเยาว์ ฤทธิแพทย์ . 2542. "การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พเยาว์ ฤทธิแพทย์ . "การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พเยาว์ ฤทธิแพทย์ . การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.