ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผิดหลายบทหลายกระทง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผิดหลายบทหลายกระทง
นักวิจัย : สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา
คำค้น : กฎหมายอาญา , ความเกี่ยวพันระหว่างความผิด , ความผิดหลายบท , ความผิดทางอาญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรัญ ภักดีธนากุล , อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745689041 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

ความผิดหลายบทหลายกระทง เป็นหลักทั่วไปหลักหนึ่งในกฎหมายอาญา ในเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างความผิด ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวความคิดของเรื่องดังกล่าวในระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวลกฎหมายภาคพื้นยุโรป รวมทั้งกฎหมายไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้พบว่ามีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ไม่สามารถจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นการแน่นอนได้ว่า อย่างไรเป็นการกระทำกรรมเดียว อย่างไรเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกัน ดังนั้นการพิจารณาความผิดหลายบทหลายกระทง จึงควรแยกพิจารณาเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก พิจารณาเรื่องกรรม ขั้นที่สอง พิจารณาเรื่องบทตามลำดับเพื่อป้องกันความสับสน ทั้งนี้เพราะหากไม่สามารถขจัดความสับสนของหลักกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อกฎหมายอื่น ๆ ทั้งที่เป็นสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ นอกไปจากนั้นวิทยานิพนธ์ ได้ระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลักความผิดหลายบทหลายกระทงไว้ด้วย กล่าวคือ การแก้ไขบทกฎหมาย การบรรยายฟ้อง การรับสารภาพ และการตีความกฎหมาย ส่วนการลงโทษเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ประกอบกับหลักความรุนแรงของโทษแล้ว ความผิดหลายบทควรลงโทษบทหนักที่สุดเพียงบทเดียว แต่ความผิดหลายกระทงควรให้ศาลมีดุลพินิจที่จะลงบทหนักที่สุดบทเดียว หรือเรียงกระทงลงโทษก็ได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งทางด้านการกระทำประกอบกับตัวผู้กระทำ และในกรณีเรียงกระทงควรมีอัตราขั้นสูงกำหนดไว้ด้วย เพื่อป้องกันการลงโทษที่เกินไปจากสภาพความเป็นจริง

บรรณานุกรม :
สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา . (2531). ความผิดหลายบทหลายกระทง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา . 2531. "ความผิดหลายบทหลายกระทง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา . "ความผิดหลายบทหลายกระทง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมจิตต์ สุขกมลวัฒนา . ความผิดหลายบทหลายกระทง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.