ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จุฑาพร พุทธิวาส
คำค้น : การรับรู้ทางสายตา , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , การศึกษาขั้นอนุบาล , พัฒนาการของเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741701829 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลและสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จำนวน 225 คน และเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จำนวน 10 ห้องเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาล ครูประจำชั้นอนุบาลส่วนใหญ่ 1) มีหลักในการจัดกิจกรรม คือ จัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่างของเด็กแต่ละคน โดยใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ของกรมวิชาการ 2) เตรียมจัดกิจกรรม โดยเลือกตามความต้องการและความสนใจของเด็กและมีการเตรียมการจัดกิจกรรมโดยจัดทำไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการประสานงานของตาและมือจัดอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น วาดภาพระบายสีด้วย นิ้วมือ พู่กัน สีน้ำ สีเทียนและปั้นดินน้ำมัน รวมทั้งกิจกรรมเล่นตามมุม เช่น มุมบล็อก มุมพลาสติกสร้างสรรค์ เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการวัดและประเมินพัฒนาการใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึก พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นเด็กวัยอนุบาลให้ความสนใจปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จและพบว่า เด็กได้ใช้ตาและมือทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน ด้านสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือ ครูประจำชั้นอนุบาลส่วนใหญ่ 1) ได้ยึดหลักการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 2) การเตรียมสื่อประกอบการจัดกิจกรรมได้มาโดยการจัดซื้อด้วยงบประมาณจากหน่วยงานซึ่งมีจำนวนเพียงพอกับเด็ก 3) การใช้สื่อประกอบกิจกรรม สื่อที่นำมาใช้เป็นประจำคือ กระดาษ ดินน้ำมันหรือแป้งปั้น ดินสอสี สีน้ำ พู่กัน และพบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กวัยอนุบาลใช้ด้วยความระมัดระวัง ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสื่อ เมื่อใช้เสร็จแล้วนำไปเก็บเข้าที่ได้เรียบร้อย

บรรณานุกรม :
จุฑาพร พุทธิวาส . (2544). การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาพร พุทธิวาส . 2544. "การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาพร พุทธิวาส . "การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จุฑาพร พุทธิวาส . การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.