ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : นฤมล นาคเรือง
คำค้น : การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ , การพยาบาลผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยจิตเวช , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : องอาจ วิพุธศิริ , วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740311342 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแล และความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ประชากรเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่เคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ในปีงบประมาณ 2543 และอยู่ในจังหวัดนนทบุรี สุ่มตัวอย่างโดยวิธี การสุ่มแบบสองขั้นตอน ขนาดตัวอย่าง 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และรวบรวมข้อมูลได้คิดเป็นร้อยละ 68.2 วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่ผู้ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ป่วยใน 3 อันดับแรก คือ การดูแลให้ไปพบแพทย์ตามนัด ร้อยละ 46.1 การช่วยซื้อหาของใช้ ร้อยละ 34.2 และการเตรียม/ประกอบอาหาร ร้อยละ 31.6 ผู้ดูแลที่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่าผู้ดูแลที่ไม่เคยได้รับความรู้ สำหรับความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาล ด้านการให้ข้อมูล/คำแนะนำ พบว่า ต้องการคู่มือ/เอกสาร ร้อยละ 63.2 ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค ร้อยละ 61.8 และข้อมูลการใช้ยาร้อยละ 60.5 ด้านการจัดบริการ พบว่า มีความต้องการสูงสุดใน 3 อันดับแรกคือ บริการส่งต่อผู้ป่วยร้อยละ 80.3 บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ร้อยละ 75.0 และการใช้โทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษา 24 ชั่วโมงร้อยละ74.3 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับใช้ในศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุของผู้ดูแล และใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพบริการ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
นฤมล นาคเรือง . (2544). พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล นาคเรือง . 2544. "พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล นาคเรือง . "พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นฤมล นาคเรือง . พฤติกรรมการดูแลและความต้องการการสนับสนุนจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.