ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปัญญา จันทโคต
คำค้น : ความต้องการสารสนเทศ , ครูวิทยาศาสตร์ -- ไทย , ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด , ครูมัธยมศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชลัยพร เหมะรัชตะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741751818 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ในด้านแหล่ง รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และอายุของสารนิเทศ ตลอดจนประเภทและลักษณะบริการของห้องสมุด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารนเทศและพัฒนาบริการในห้องสมุดโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของครูวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูวิทยาศาสตร์ 4 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 368 คน ผลการวิจัยพบว่า แหล่ง รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และอายุของสารนิเทศที่ครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 วิชาต้องการในระดับมาก ได้แก่ แหล่งสารนิเทศที่เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ สารนิเทศที่อยู่ในรูปแบบสื่อไม่ตีพิมพ์ เนื้อหาของสารนิเทศที่เกี่ยวกับการสอนโดยตรง สารนิเทศที่เป็นภาษาไทยและมีอายุไม่เกิน 1 ปี ส่วนบริการที่ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องการคือ บริการให้อ่านโดยเสรี ผลการทดสอบความแตกต่างในด้านแหล่ง ภาษา และอายุของสารนิเทศ พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 วิชา มีความต้องการไม่แตกต่างกัน ส่วนรูปแบบ และเนื้อหาของสารนิเทศมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
ปัญญา จันทโคต . (2546). ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญา จันทโคต . 2546. "ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญา จันทโคต . "ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ปัญญา จันทโคต . ความต้องการสารนิเทศและบริการห้องสมุดเพื่อการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.